نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١