برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین پیکانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همچنین مترادف کلغ می باشد. ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

2 برنامه ریزی مجدد ١٣٩٨/١٠/١٤
|

3 پیش برنامه ١٣٩٨/١٠/١٣
|

4 وظیفه ی شغلی ١٣٩٨/١٠/١٣
|

5 نشان دادن، نمایش ١٣٩٨/١٠/١٣
|

6 وضعیت مکان ١٣٩٨/١٠/١٣
|