رحمانی

رحمانی

فهرست جمله های ترجمه شدهaccrue١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٤
• Interest accrues in a savings account.
بهره به حساب پس انداز تعلق می گیرد
2 | 0
button١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠١
• I don't care a button about it.
به اندازه ی یه دکمه هم به این موضوع اهمیت نمی دهم
0 | 1
ladder١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩
• You can't climb the ladder of success with your hands in the pockets.
شما نمی توانید درحالی که دست هایتان در جیبهایتان است از نردبان موفقیت بالا بروید
9 | 1
dump١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩
• They dumped their old car in the town dump.
انها ماشین قدیمیشان را در اشغالدانی انداخته بودند
9 | 1
last resort١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩
• Drug treatment should only be used as a last resort.
درمان با مصرف مواد مخدر باید به عنوان اخرین راه استفاده شود
0 | 1
staff١٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣
• He refused to name the members of staff involved.
او پرهیز کرد از بردن اسم تعدادی از کارمندان مشمول
0 | 1