برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پرویز پارسافر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فیلم ظبط شده ، ویدیوی ظبط شده ، صحنه های فیلم ، صحنه های ویدیو،
فیلمی که ( از یک اتفاقاتی یا حوادثی ) گرفته شده
(۱۶ آبان ۱۳۹۹)
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

2 باشلیک گلوله او را کشت. ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

3 برچسب اینترنتی ، پیام واره ( اینترنتی )، بر چسب پیامی ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

4 به لرزه افتاده اند ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

5 میزان ( یا احتمال ) خطر ، میزان ( یا احتمال ) آسیب زایی ، میزان ( یا احتمال ) آسیب بینی ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

6 سرتاپا غلط ،کاملا غلط، در تمام زوایا غلط، در همه ی مقاطع غلط ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

7 قابل قبول نیست. قابل باور نیست. اعتباری ندارد. منطقی نیست. ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

8 دلیل نژادی برای چیزی آوردن( یا پیدا کردن) ، علت نژادی برای چیزی قائل شدن، خصوصیات نژاد پرستی به چیزی یا کسی دادن (یا نسبت دادن)، افراد ی را از نظر ن ... ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

9 بادست پاچگی دنبال چیزی گشتن ، مأیوسانه یا بیهوده تقلا کردن، بیهوده به هردرزدن، بیهوده سعی کردن ، دیوانه وار یا مأیوسانه چیزی را بدست آوردن یا ساختن، ... ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

10 به تدریج دور شدن، آهسته آهسته دور شدن، کناره گرفتن از کسی، از مسیر اصلی جدا شدن، با موج دورشدن، با موج برده شدن، از۰۰۰ دور شدن یا دوری گرفتن ، از۰۰۰ ... ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|