punk

/ˈpəŋk//pʌŋk/

معنی: اتش زنه، چوب پوسیده، جوان ولگرد، بی ارزش
معانی دیگر: (در افروختن آتش و ترقه زنی و آتش بازی و غیره) آتش زنه، چیله، افروزه، (در اصل) جنده، روسپی، (خودمانی) کونی، کونده، (خودمانی) آدم بی سر و پا، مردکه، زنکه، لات، الواط، رذل، سالوس، (خودمانی) جوان بی تجربه و گستاخ، پررو، رجوع شود به: punk rock، (سبک لباس پوشیدن و سلمانی و آرایش عجیب و غریب) پانک، (امریکا - خودمانی) بنجل، بدرد نخور، قناس، فکسنی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: dry, rotted wood for use as tinder.

(2) تعریف: any substance that will smolder instead of burn and can be used to light fuses or the like.

جمله های نمونه

1. I was never really into punk.
[ترجمه گوگل]من هرگز واقعاً اهل پانک نبودم
[ترجمه ترگمان]من هیچ وقت واقعا احمق نبودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was punk that first moved him to join a band seriously.
[ترجمه گوگل]این پانک بود که برای اولین بار او را به پیوستن جدی به یک گروه تشویق کرد
[ترجمه ترگمان]پانک بود که اول او را به گروهی جدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rock'n'roll has become so commercialised and safe since punk.
[ترجمه گوگل]راک اند رول از زمان پانک بسیار تجاری و ایمن شده است
[ترجمه ترگمان]راک اند رول به این شکل تجاری شده و از زمان پانک در امان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Punk hairstyles are coming back in .
[ترجمه گوگل]مدل موی پانک در حال بازگشت است
[ترجمه ترگمان]موهای مدل موی پانک به داخل می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Punk clothes seem to be coming into fashion again.
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد لباس های پانک دوباره وارد مد شده اند
[ترجمه ترگمان]به نظر می رسد که دوباره لباس های Punk'd دوباره وارد مد می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. By the 80 s, punk rock had really had its heyday.
[ترجمه گوگل]در دهه 80، پانک راک واقعاً اوج خود را داشت
[ترجمه ترگمان]تا دهه ۸۰ راک پانک واقعا به اوج خود رسیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Rock'n'roll has become so commercialized and safe since punk.
[ترجمه گوگل]راک اند رول از زمان پانک بسیار تجاری و ایمن شده است
[ترجمه ترگمان]راک اند رول از زمان پانک انقدر تجارتی و امن شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Punk hairstyles are coming back into fashion .
[ترجمه گوگل]مدل موی پانک دوباره به مد بازمی گردد
[ترجمه ترگمان]موهای مدل Punk به مد باز می گردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Some punk stuck a knife in her last night.
[ترجمه گوگل]یک پانک دیشب چاقو را در او فرو کرد
[ترجمه ترگمان]یه پسر پانک دیشب یه چاقو تو بدنش گیر کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Listen to me, you little punk - you do that again and I'm gonna break your neck.
[ترجمه گوگل]به من گوش کن، پانک کوچولو - تو این کار را دوباره انجام می دهی و من می خواهم گردنت را بشکنم
[ترجمه ترگمان]به من گوش کن، ولگرد کوچولو، تو دوباره این کار رو بکن و من گردنت رو میشکونم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The punk look is back in fashion this year.
[ترجمه گوگل]ظاهر پانک امسال دوباره مد شده است
[ترجمه ترگمان]این گروه پانک هم امسال به مد برگشته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Think of them as a punk Dire Straits.
[ترجمه گوگل]آنها را به عنوان یک پانک Dire Straits در نظر بگیرید
[ترجمه ترگمان]به آن ها به عنوان یک پانک Dire باب فکر کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. There is even a punk poetess in the familiar Joolz guise of goth gone wrong.
[ترجمه گوگل]حتی یک شاعر پانک در ظاهر آشنای جولز از Goth وجود دارد که اشتباه کرده است
[ترجمه ترگمان]حتی یک پانک هم وجود دارد که لباس کهنه و اشنای goth را در بر می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He's the godfather of punk.
[ترجمه گوگل]او پدرخوانده پانک است
[ترجمه ترگمان]اون the پانک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اتش زنه (اسم)
light, tinder, spunk, flint, silex, punk

چوب پوسیده (اسم)
punk

جوان ولگرد (اسم)
punk

بی ارزش (صفت)
naught, null, trifling, trashy, brummagem, worthless, valueless, junky, worm-eaten, raffish, punk, fustian, no-par, picayune, picayunish, rubbishy, unvalued, waff

انگلیسی به انگلیسی

• rotten wood used as kindling; delinquent, hoodlum (slang); rock music with intentionally offending lyrics that express anger and social alienation; member of the punk movement (mainly from the 1970s); aggressive and violent young criminal
worthless, having little or no value; lowly, inferior; pertaining to the punk rock movement
punk is used to describe a style of music, fashion, art, and so on that was popular in the late 1970s, and which is typically bold, aggressive, and expresses a protest against conventional ideas and ways of behaving.
a punk is a young person who behaves in an unruly, aggressive, or anti-social manner; used in american english.

پیشنهاد کاربران

نوعی موسیقی با صدای بلند که در دهه ۱۹۷۰ و ۸۰ رایج بود
آشغال، عوضی
Freeze, punk
give me your money, punk
"Punk"
در لفظ تکه چوب خشک رو می گن.
در عامیانه: خس و خاشاک. ( معمولا مرد ) یه لاقبا، آسمون جل، بدبخت، کودن و بی ارزش، یک احمق!
A derogatory slang term for a thief or criminal. “Punk” is often used to describe someone who engages in petty theft or other illegal activities.
اصطلاحی توهین آمیز برای دزد یا جنایتکار. "punk" اغلب برای توصیف شخصی استفاده می شود که درگیر سرقت های کوچک یا سایر فعالیت های غیرقانونی است، دله دزد
...
[مشاهده متن کامل]

The punk stole my phone when I wasn’t looking.
The neighborhood has a problem with punks breaking into cars.
Don’t leave your belongings unattended, or some punk might snatch them.

منابع• https://fluentslang.com/slang-for-thief/
بچه ریقو، بچه قرتی ( هنگام خطاب تحقیرآمیز )
give me your money, punk
Punk = احمق
?Do you feel lucky today punk
ایا امروز احساس میکنی خوش شانسی احمق؟
( آدم ) بی مصرف
یک مرد یا پسر جوان که بی ادبانه و با خشونت رفتار میکند
پانک سبکی از موسیقی است. همچنین به نوعی از استایل و پوشش هم اشاره دارد. لباس هایی با تم تاریک و زیور آلات فلزی و مدل موهای سیخ سیخی
بی ارزش
به معنای بی ارزش و بیهوده
نوعی مدل مو ( کاملا کنار موهارو کوتاه میکنند و روی آن را صاف بالا میدهند )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس