برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پرنیا زارعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آدم های بد، گناهکار ١٣٩٩/١٢/١٥
|

2 به کاربردن ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

3 درجا
لحظه
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

4 درگیر ١٣٩٩/١١/١٢
|

5 عمق نمایی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

6 اعلان
مثلا اعلان زدن قیمت ها
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

7 دیگر
Wite three more sentences
سه تا دیگر جملات را بنویسید
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

8 کمد دیواری ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

9 Word of Honor=promise ١٣٩٩/٠٩/١٨
|