پریسا ناصری

پریسا ناصری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی < br> Parisa_naserii74@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهget cold feet١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢I got cold feet دلسرد شدمگزارش
16 | 0
bullheaded١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢You're bull - headed یه دنده ایگزارش
7 | 0
brown nose١٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢Don't brown - nose چاپلوسی نکنگزارش
9 | 0
birdbrain١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢He's bird - brained مغز فندقیهگزارش
7 | 0
evil eye١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢He has evil eye چشمش شورهگزارش
14 | 0
false١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢یکی دیگر از معانی آن:مصنوعی ? Is the tooth natural or false دندونش طبیعیه یا مصنوعی؟گزارش
16 | 1
innocence٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٢بی گناهی، برائتگزارش
16 | 0
reject١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٢Reject after confession انکار بعد از اقرارگزارش
9 | 1
real property٠٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩Real property =real estate اموال غیر منقولگزارش
9 | 0
res judicata٠٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩اعتبار امر مختومهگزارش
21 | 0
chose in action٠٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩Chose in action حق دینی Chose in possession حق عینیگزارش
14 | 0
chose in possession٠٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩Chose in possession حق عینی Chose in action حق دینیگزارش
12 | 0
conclusive evidence٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨سند غیر قابل انکارگزارش
9 | 1
denounce٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨باطل اعلام کردنگزارش
9 | 1
good morals٢٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨حسن نیتگزارش
7 | 0
falsify٢١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧اظهار کذبگزارش
9 | 1
forge٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧Forge جعل کردن Forged documents اسناد مجعولگزارش
23 | 0
freehold٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧ملک طلق و رها شدهگزارش
9 | 0
hearsay٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧Hearsay testimony شهادت به استناد مسموعاتگزارش
12 | 0
redeem٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧فک رهن کردنگزارش
14 | 1
sham pleading٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧ادعای واهیگزارش
7 | 0
gap٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧سکوت، خلأگزارش
14 | 0
fraud٢١:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧Fraud غبن ، فریب Fraud - gross غبن فاحشگزارش
14 | 1
easement٢١:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧حق ارتفاقگزارش
9 | 0
earnest٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧Earnest money پیش پرداختگزارش
9 | 0
trial١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣Publicity of trial علنی بودن دادرسیگزارش
18 | 1
flick١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠Flick - knife چاقوی ضامن دارگزارش
16 | 0
instance٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧At the instance of one of parties به درخواست یکی از طرفینگزارش
14 | 0
life insurance٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦مترادف با life assurance بیمه عمرگزارش
9 | 0
bill of sale٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦مبایعه نامهگزارش
12 | 0
inaction٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥Choices in action حقوق متنازع فیهگزارش
9 | 0
ignorance٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٤Ignorance of the law is no excuse جهل به قانون، رافع مسئولیت نمی باشد.گزارش
12 | 0
mere puff٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٤گفته های توخالی صرفگزارش
9 | 0
adduce١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٤Adducing evidence ارائه دلیلگزارش
9 | 0
disposition١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٤Disposition of land انتقال زمین گزارش
7 | 0
in isolation١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩به صورت علی حدهگزارش
9 | 1
on the contrary٠٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩نقطه مقابل این است کهگزارش
16 | 0
part with٠٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩انتزاع یدگزارش
9 | 1
conversely٠٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩And conversely عکس این امر نیز صادق استگزارش
28 | 1