برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریسا ناصری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی <br>Parisa_naserii74@yahoo.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 =Must-have product
a product that is very popular that a lot of people want to have
١٣٩٩/١١/١٧
|

2 To be well-built =to be muscular ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

3 مخروبه ١٣٩٩/١٠/٠١
|

4 To borrow a large amount of money, paid back over several years, in order to buy a house ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

5 A student who is older than average and who has usually returned to education after a period at work ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

6 a job with no promotional opportunities ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

7 A film made with a small amount of money ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

8 To start a computer ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

9 این واژه نقطه مقابل واژه off the beaten track آست یعنی جایی که توریست ها زیاد نمی روند ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

10 جایی که توریست ها زیاد میرن.
پربازدید، شلوغ
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

11 The banks of the River
کرانه رودخانه
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

12 اشتباه نشود با: discretely (بطور مجزا یا مطلق) ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

13 قولنامه، بیمه نامه موقت ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

14 یواش! ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

15 بس کن دیگه! 🙃 ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

16 هم معنی get out
گمشو😎
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

17 مترادف با:
Fixed award
و
Informed award
حکم مرضی الطرفین، حکم سازشی
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

18 مترادف است با
As you like
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

19 قسمتی از آهنگ there you are
Friends that I rely on, don't come through
دوستایی که من روشون حساب باز کردم، دووم نمیارن
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

20 جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست. ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

21 مترادف با(God forbid) : خدا نکنه! ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

22 Way to go = big up
دمت گرم!
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

23 Whew = phew
اخیش (راحت شدم)!
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

24 آخ جون! ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

25 گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی (ره صد ساله رو نمیشه یه شبه رفت) ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

26 (Those three little words (I love you
همون سه کلمه کوچیک (عاشقتم)
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

27 دیوونتم. ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

28 I adore you
می پرستمت
١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

29 پسرکم ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

30 Don't make a face at me
واسه من قیافه نیا.
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

31 Dismayed
نگران، وحشتزده
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

32 با mission (ماموریت) اشتباه نشود! ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

33 I was on leave
مرخصی بودم
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

34 You complete me
تو نیمه گمشده منی 🌹🌹🌹
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

35 You're so awesome
تو واقعا معرکه ای 🌻
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

36 I love you from the bottom of my heart
از صمیم قلب دوست دارم. 💖
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

37 ضربه زن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

38 غوغا، آشوب ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

39 With an iron hand
به طور جدی
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

40 مصمم، سرسختانه ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

41 John's days are numbered
جان پاش لب گوره
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

42 ! How nice you look tonight
چه خوشگل شدی امشب!
💖💖💖
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

43 My wife is in labor
زنم پا به ماهه
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

44 I have got stubbles
ته ریش دارم
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

45 He is such a stalker
یه زیگیلیه (سیریشه، اویزونه)
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

46 اهل دله
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

47 Profits a prendre
حق انتفاع
Easement =servitude
حق ارتفاق
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

48 Right of abstract water
حق آب بردن (مجری)
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

49 It was heaven
محشر بود
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

50 He gave me the cold shoulder
اون بهم بی محلی کرد
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|