برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جدیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 طناب یا تنآب، (هموزن بیناب(هزارتا آبادی)(میناب(هزارتا آبادی)، خیلی از کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ) مینویسند.تا ما ترکها متوجه ن ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

52 مردمک(عدسی چشم)، عدس یک کلمه ی عربی هست چون عین دارد.وعین مخصوص زبان عربی است. عدس در زبان ترکی مرجومک (مخفف آن مرجی است). .....عدس(مرجومک)عدسی چشم ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

53 صابون یا سابین، خیلی ازکلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ط ظ ذ) می نویسند.تا ترکها متوجه نشونند که این کلمه ترکی است سابین(صابون) که فعل سا ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

54 عسس یا اسس،در نگاه اول عسس عربی است چون عین دارد. وعین مخصوص زبان عربی است.ولی چون عسس هیچ کلمه هم خانواده در عربی ندارد. به نظرمی رسد این کلم ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

55 گالیش یا قالیش، در زبان فارسی قاف نیست.بخاطر آنوقتی ما ترکها میگوییم قوقوش(پرنده ی قو)فارسها گوگوش می نویسند.وقرgor(جرقه های آتش در ترکی )را گر و گر ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

56 گازور(رختشو)، گازور یا قازور...قاف در زبان فارسی وجود ندارد. بخاطر آن وقتی که ما ترکها میگوییم قوقوش(پرنده ی قو) آنها گوگوش مینویسند. ووقتی قرgor(جرق ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

57 یادگار(یاد قار)،ماند گار(ماند قار)،روزگار(روز قار)، قاف در زبان فارسی وجود ندارد.وقتی ما ترکها میگوییم. قوقوش(پرنده ی قو) فارسها آنرا گوگوش می نویسند ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

58 زعفران، این کلمه در نگاه اول یک کلمه ی عربی است.چون عین دارد.و عین جزوحروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)هست.ولی چون در عربی کلمه ی هم خانواده ی زعفران ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

59 عصا،به ظاهر یک کلمه ی عربی است چون هم عین داردوهم ص که این حروف مخصوص زبان عربی است(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)، ولی اگر عصا کلمه ی عربی باشد. باید چند هم خانو ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

60 معنای اسالم چیست؟(اسا لم) اگر کلمه عربی بود.بصورت (سلم،فعل) و اسالم(افاعل) باب ، افاعل در عربی وجود ندارد.به نظر می رسد.اسالم از فعل آسلانماق(آویزان ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

61 حروف ح ع ث ص ض ذ ط ظ مخصوص زبان عربی است.غین وقاف حروف مشترک زبان عربی وترکی است.....اگر کلمه ایی هم غین و قاف داشته باشد.و در عین حال یکی از حروف ح ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

62 غین وقاف حروف مشترک زبان عربی وترکی است ودر فارسی وجود ندارد.و حروف گچپژ در عربی وجود نداردولی در ترکی وفارسی وجود دارد.....اگر کلمه ایی هم غین و قاف ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

63 بغض، از کلمه ی بغاز(گلو) ترکی وارد زبان عربی شده.بوغاز(گلو، گلوگاه)،بغض گریه وخشمی که در گلو می ماند. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

64 قاف در زبان فارسی وجود ندارد.جاهایی که آخرشان قان(باغ) از قانلیق(باغ انگور) دارند.مثل توفارقان، وایقان، ممقان،چهره قان(چهره گان)،طالقان(تالقان) سمنقا ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|

65 در زبان فارسی قاف وجود ندارد.قاف مخصوص زبان عربی وترکی هست .عین مخصوص زبان عربی است. کلمات ترکی را نباید با عین نوشت.الاقه(بر وزن ملاقه) والا قه بند ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|