جدیری

جدیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهضیغم١٤:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/١٠خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی ( ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) مینویسند. تا ما متوجهترکیبودن کلمات ترکی نشویم. مثلااصلان=اسلان، اطاق=اتاق، طالقان=تا ... گزارش
9 | 11
ارزن٢٢:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٩ارزن یک کلمه ترکی است. ( ار زن ) کلماتی که اولشان ار ( قهرمان ) دارند. مثل ارسلان، ارطغرل ( ارتوغرل ) کلماتی که زن ( منظور جنس مونث نیست ) دارند. مثل ... گزارش
12 | 12
جلیقه٢٢:١٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٩جلیقه یک کلمه ترکی است . با تلفظ جیلیق قا ( بر وزن کلمات قارقا، سیمیشقا، پوتوشقا، قونقا، دورشقا، سینقا. . . ) قاف در فارسی وجودندارد.گزارش
18 | 14
معمار٠٠:٣٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٨خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی ( ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) می نویسند. تا ما متوجه ترکی بودن آن نشویم. معمار اگر عربی بود. علاوه بر عمارت ( امارت ... گزارش
12 | 16
عصاره٢٣:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٦عصا، به ظاهر یک کلمه ی عربی است چون هم عین داردوهم ص که این حروف مخصوص زبان عربی است ( ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) ، ولی اگر عصا کلمه ی عربی باشد. باید چند هم ... گزارش
2 | 11
عروسک١٦:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/٠٦عروس ( اروس=گلین ) ، کلمه ی ترکی است. که مثل خیلی از کلمات ترکی باعین که از حروف مخصوص عربی ( ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) می باشد. نوشته شده است. اروس ( عروس ) ... گزارش
21 | 16
سرمه١١:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٠١سرمه یک کلمه ترکی است. از فعل سورماق ( راندن، رانندگی کردن، کشیدن ) کشیدن موادی روی چشم ، مالیدن مواد روی چشمگزارش
34 | 12
چکش٢٣:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٣٠چکش یک کلمه ترکی است. از چاکیشماق ( برخوردکردن دوچیز به هم ) ، چاکیشما " به معنی تصادف و وارد شدن ضربه به هم. . چکش که ابزاری است در جهت ضربه وارد ... گزارش
37 | 16
یراق٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٣٠یراق یک کلمه ترکی است. قاف در زبان فارسی وجود ندارد. یراق " یاراق " به معنای برنده و شکافنده می باشد که در قدیم تورکان به ابزارهای برنده مثل شمشیر و ... گزارش
18 | 12
اتو٢٢:٣١ - ١٣٩٨/١١/٣٠اتو یک کلمه ترکی است از مصدر اوتمک، "، سوزاندن موهای ریزپرندگان ازجمله مرغ و. . . را اوتمک گویند. همچنین سوزاندن یاخواباندن پرزهای پارچه راهم اوتمک گ ... گزارش
18 | 14
چکمه٢٢:١٥ - ١٣٩٨/١١/٣٠چکمه یککلمه ترکی هست. چکمه جیک = نیم چکمه چکمه چی = چکمه دوز چکه جک = پاشنه کش چکیشمک = منازعه کردن، مشاجره کردن، کشمکش کردن، شرط بندی و شکستن جناق م ... گزارش
21 | 12
اوج٢١:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٣٠اوج با تلفظ صحیح آن ( تقریبا مثل عوج، البته عین مخصوص زبان عربی است ومجبورا با عین نوشتم. اوو ج ) ، یک کلمه ترکی است . مثلا نوک سوزن، یا نوک قله ی کوهگزارش
18 | 15
تفنگ١٨:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٣٠تفنگ ، یک کلمه ترکی است . کلماتی که آخرشان انگ دارند. ترکی هست. آهنگ، کلنگ، انگ، دنگ، ننگ، اورنگ، پورنگ، جفنگ، قشنگ، فشنگ، نهنگ، پلنگ، سوفنگ. . .گزارش
46 | 26
سیاق١٢:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٣٠سیاق، قاف در زبان فارسی نیست. ومخصوص زبان عربی وترکی است. اگر سیاق عربی بود. باید چند کلمه هم خانواده و مترادف داشت که ندارد. سیاق از کلمه ی ترکی سای ... گزارش
16 | 14
گالش١٦:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩گالیش یا قالیش، در زبان فارسی قاف نیست. بخاطر آنوقتی ما ترکها میگوییم قوقوش ( پرنده ی قو ) فارسها گوگوش می نویسند. وقرgor ( جرقه های آتش در ترکی ) را ... گزارش
9 | 14
بغض١٢:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩حروف ح ع ث ص ض ذ ط ظ مخصوص زبان عربی است. غین وقاف حروف مشترک زبان عربی وترکی است. . . . . اگر کلمه ایی هم غین و قاف داشته باشد. و در عین حال یکی از ... گزارش
21 | 13