برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جدیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حروف گچپژ در عربی نیست.وچون فارسی هم زیر مجموعه ی عربی است(لهجه ی سی وسوم عربی) و طبق دروس ریاضی هیچ زیر مجموعه ایی از خود مجموعه بزرگتر نیست.بنابرا ... ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

2 اورک ایل(ایل قلب،ترکی است).دیناوری(ترکی است.) دینه ور(در کلمه ی آیدین و ماردین، کلمه ی دین است.که معنایش جدا از دین ومذهب است) ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

3 یوزه=یوزک...هرکلمه ایی که آخرش ک باشد 99در صد ترکی است مثل کهلیک،اردک،کبک،قلهک،ولنجک،ونکفمرجومک(مردمک).... ١٣٩٨/١٢/٢١
|

4 نبض به ظاهر عربی است چون با ض نوشته شده است ولی چون هم خانواده ی عربی ندارد.عربی نیست وترکی است ١٣٩٨/١٢/١٩
|

5 اگرکلمه ایی عربی باشد باید چند هم خانواده داشته باشد مثلا رحم،رحیم، رحمت مرحم،مرحمت.........ولی کلمه ی مرهم هیچ هم خانواده ایی ندارد.پس ترکی است
١٣٩٨/١٢/١٧
|

6 کثیف،کثافت..این کلمه به ظاهر عربی است .چون با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)نوشته شده است.ولی اگر این کلمه عربی بود.باید چند هم خانواده ی عربی داشت ... ١٣٩٨/١٢/١٢
|

7 خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی (ح ع ث ص ض ذ ط ظ )مینویسند.تا ما متوجهترکیبودن کلمات ترکی نشویم.مثلااصلان=اسلان،اطاق=اتاق،طالقان=تالقان.. ... ١٣٩٨/١٢/١٠
|

8 زنیان یک کلمه ترکی هست.(زن یان)کلماتی که اولشان زن(منظور جنس مونث نیست) دارند.مثل زنجان،زنگان،زندان، زنگین،زنکیانو، مار زنگی،زنگ کلماتی که آخرشان یان ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

9 زندان(ترکی)،دوستاق(ترکی، از جمله کلماتی کهآخرشان آق دارند.مثل ساریمساق،بارساق،قورساق، باجناق،...)زندان=زن دان، زن منظورجنس مونث نیست .کلماتی که اولشا ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

10 ارزن یک کلمه ترکی است.(ار زن)کلماتی که اولشان ار(قهرمان)دارند.مثل ارسلان،ارطغرل(ارتوغرل) کلماتی که زن(منظور جنس مونث نیست)دارند.مثل زندان،زنجان(زنگان ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

11 سلیقه یک کلمه ی ترکی است.با تلفظ صحیح آن سلقه(سلقه سهمان)، قاف در فارسی وجود ندارد.به غیر از سلایق(جمع سلیقه) هیچ هم خانواده ی دیگری در عربی موجود ن ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

12 جلیقه یک کلمه ترکی است .با تلفظ جیلیق قا(بر وزن کلمات قارقا، سیمیشقا، پوتوشقا، قونقا،دورشقا،سینقا...)قاف در فارسی وجودندارد. ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

13 خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)می نویسند.تا ما ترکها متوجه ترکی بودن کلمات ترکی نشویم.مثلاعقاب=اوقاپ،عوراباد=اورآباد، اص ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

14 خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ) می نویسند.تا ما متوجه ترکی بودن آن نشویم.معمار اگر عربی بود.علاوه بر عمارت(امارت) چندین ... ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

15 کلمات ترکی که آخرشان مار،دارد(مار منظور حیوان خزنده نیست،مثلا حیوان چهار پا خر در فارسی ، در زبان ترکی یعنی بزرگ،مثل خرپول، یا خرچنگ،حیوانی که چنگ ها ... ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

16 عصا،به ظاهر یک کلمه ی عربی است چون هم عین داردوهم ص که این حروف مخصوص زبان عربی است(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)، ولی اگر عصا کلمه ی عربی باشد. باید چند هم خانوا ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

17 عروس(اروس=گلین)، کلمه ی ترکی است.که مثل خیلی از کلمات ترکی باعین که از حروف مخصوص عربی (ح ع ث ص ض ذ ط ظ) می باشد.نوشته شده است.اروس(عروس)،اوقاپ(عقاب) ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

18 فراموش(فرا موش)،خاموش(خا موش) لطفا ریشه کلمه رابنویسید.موش در این کلمه ها بخاطر چیست؟؟؟؟؟ ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

19 عروس، کلمه ی ترکی است.که مثل خیلی از کلمات ترکی باعین که از حروف مخصوص عربی (ح ع ث ص ض ذ ط ظ) می باشد.نوشته شده است.اروس(عروس)،اوقاپ(عقاب)آشیق(عاشق)، ... ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

20 فایتون(درشکه)یک کلمه ترکی است ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

21 خیلی از کلمات ترکی از طریق ترکها به روسیه رفته. ودوباره با تلفظ روسی به ترکها برگشته. ومافکر کردیم که روسی هست.مثل بارز آن کلمه ی عربی حنامی باشد(حنا ... ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

22 صندوق، یک کلمه ترکی است که با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) ص نوشته شده است.املای صحیح آن ساندیق است. ساندیغ خانه قدیم به انباری می گفتیم....کل ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

23 کاغذ(غین و قاف در فارسی نیست ومشترک بین عربی وترکی است.ذ جزوحروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ) است.خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی مینویسند ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

24 زمام، یک کلمه ی ترکی است.(ز مام)، اگر عربی بود چندتا کلمه ی هم خانواده باید داشت که ندارد. ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

25 حمام، به ظاهر یک کلمه ی عربی است.چون با ح نوشته شده وح حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)است.ولی چون حمام هیچ هم خانواده ی در عربی ندارد.بجز استحمام(که ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

26 مغز، غین وقاف در فارسی نیست.وغین وقاف مخصوص زبان عربی وترکی است.اگرمغز عربی بود.چندتا هم خانواده داشت و به بابهای مختلف می رفت. با این حساب مغز یک ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

27 غین و قاف در زبان فارسی وجود ندارد.وحروف مشترک عربی وترکی است.اگردباغ عربی بود.باید چند کلمه ی هم خانواده هم داشت که ندارد.دباغ یک کلمه ی ترکی است . ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

28 در ظاهر به نظر می رسد که طبخ عربی باشد چون با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ )نوشته شده است. طبخ و طباخی و مطبخ هم خانواده ی طبخ است. ولی اگر طبخ عر ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

29 سرمه یک کلمه ترکی است.از فعل سورماق(راندن، رانندگی کردن، کشیدن)کشیدن موادی روی چشم ،مالیدن مواد روی چشم ١٣٩٨/١٢/٠١
|

30 در نگاه اول سرعت یک کلمه عربی است. چون عین دارد.وعین مخصوص زبان عربی است.و در زبانهای دیگر وجود ندارد. هم خانواده ی سرعت اسرع و تسریع است.اگر سرعت عر ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

31 قپان، یا قاپان، یک کلمه ترکی است.چون قاف در فارسی نیست و پ در عربی نیست. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

32 چکش یک کلمه ترکی است.از چاکیشماق(برخوردکردن دوچیز به هم)، چاکیشما " به معنی تصادف و وارد شدن ضربه به هم.
.
چکش که ابزاری است در جهت ضربه وارد ک ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

33 تیشه یک کلمه ترکی است.
( مثلا ، توپراقی دئشه ، مختصر جابه جا یا کندن خاک با ابزاری) .
همان طور که میدانید در زبان تورکی نقاط تیز بدن از حرف " د ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

34 آتش یک کلمه ترکی استاز فعل آتیلماخ است و از طرفی میدانیم شعله های آتش در حین جهندگی حالتی پیچ در پیچ دارد که به آن آتیش می گویند.
یکی از دلایل قو ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

35 یراق یک کلمه ترکی است.قاف در زبان فارسی وجود ندارد.یراق " یاراق " به معنای برنده و شکافنده می باشد که در قدیم تورکان به ابزارهای برنده مثل شمشیر و .. ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

36 اتو یک کلمه ترکی است از مصدر اوتمک، "،سوزاندن موهای ریزپرندگان ازجمله مرغ و...را اوتمک گویند.همچنین سوزاندن یاخواباندن پرزهای پارچه راهم اوتمک گفته ا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

37 چکمه یککلمه ترکی هست.چکمه جیک = نیم چکمه
چکمه چی = چکمه دوز
چکه جک = پاشنه کش
چکیشمک = منازعه کردن،مشاجره کردن،کشمکش کردن،شرط بندی و شکستن ج ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

38 اوج با تلفظ صحیح آن(تقریبا مثل عوج،البته عین مخصوص زبان عربی است ومجبورا با عین نوشتم. اوو ج)،یک کلمه ترکی است .مثلا نوک سوزن، یا نوک قله ی کوه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

39 تفنگ ،یک کلمه ترکی است .کلماتی که آخرشان انگ دارند.ترکی هست.آهنگ، کلنگ، انگ،دنگ، ننگ،اورنگ، پورنگ، جفنگ، قشنگ،فشنگ،نهنگ، پلنگ، سوفنگ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

40 آهنگ ،یک کلمه ترکی است .کلماتی که آخرشان انگ دارند.ترکی هست.آهنگ، کلنگ، انگ،دنگ، ننگ،اورنگ، پورنگ، تفنگ، قشنگ،فشنگ،نهنگ، پلنگ، سوفنگ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

41 جلو یک کلمه ترکی است.(آتین جلوسینان یاپیشدیم)یعنی دهنه ی اسب را گرفتم ١٣٩٨/١١/٣٠
|

42 امید وار یک کلمه ی ترکی است امید وار(اومود وار)امید از فعل اومماق وار یعنی هست.... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

43 تیمار از فعل تومار لاماق ترکی است.مثلاآتی تومارلاماق(تیمار کردن اسب)،کلماتی که آخرشان مار دارند. تیمار،بیمار،میانمار،زاتمار، سوسمار، دامار،یامار، ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

44 استوار یک کلمه ترکی هست.استوار(اوست وار)، اوست یعنی بالا وار یعنی هست(مثل امیدوار، یعنی اومودوار)امید هست... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

45 استاد یک کلمه ی ترکی به معنای اوستون آد(نام برتر) است که از ترکی به عربی شد.رفته و شده استاد و جمع آن اساتید....اگر استاد واساتید کلمه ی عربی بود.بای ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

46 تاریخ از کلمه ی ترکی، آرخا(پشت) به عربی رفته وبصورت تاریخ و جمع آن تواریخ در آمده است و کلمه ی مورخ از روی آنها ساخته شده است .اگر تاریخ کلمه ی عرب ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

47 کلمه بخار از کلمه بوغ(دوتا معنا دارد.1سبیل،2بخار)ترکی گرفته شده است. قابلامانین بوغی الیمی چالدی(بخار قابلمه دستم را سوزانید.).کلمه ی بوغ ترکی به عرب ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

48 سیاق، قاف در زبان فارسی نیست.ومخصوص زبان عربی وترکی است.اگر سیاق عربی بود.باید چند کلمه هم خانواده و مترادف داشت که ندارد.سیاق از کلمه ی ترکی سایاق و ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

49 زنگوله، نام پهلوان تورانی(ترک)،زنگوله(زن گوله) کلماتی که اولشان زن (منظور جنس مونث و فعل زدن نیست)دارنند.مثل زندان، زنگان، زنگین(ثروتمند)،زنجان، زنک ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

50 طناز یا تن ناز، در ظاهر باید طنازیک کلمه ی عربی باشد چون با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) نوشته شده است.ولی اگرطناز عربی باشد باید چند کلمه ی هم ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|