برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد قربانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پوک ساختن، خشکاندن, میان تهی کردن ١٣٩٩/١١/١٠
|

2 آلونک ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

3 شرط بندی روی اسب مسابقه ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

4 چه بهتر (که...) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

5 گران فروشی، تیغیدن، توی پاچه کردن، انداختن، قالب کردن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

6 داداش الاغ یا داش الاغ
سکون روی داداش. قدیس فرانسیس بدنش را brother ass خطاب میکرد.
نه میشه عاشق خر بود و نه می ارزه که دشمنش باشیم. یه حیوون م ...
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

7 کار راه انداز ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

8
1. In the form of a circle or sphere.
2. With full force or vigor; thoroughly: applauded roundly; was roundly criticized.
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

9 منطقه ناامن ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

10 سوت گرگی
عامیانه: وقتی برای تحسین زیبایی شخص یا شکوه ساختمان یا تحسین ویژگی مثبتی سوت میزنی.
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

11 حساب کردن [روی چیزی یا اتفاقی یا حرفی-قولی] ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

12 عاشق بی مغز
عاشق بی کله
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

13 اشتراکات زیاد داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

14 غیر انتفاعی
فکر نمیکنم غیر سودآور معادل خوبی باشه چون این معنی را میده که سودآور نیست و حتما ضرر میاره یا حداقل هزینه و درآمد برابره.
بیشتر درب ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

15 شانه سوار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

16 درصد سود ناخالص، حاشیه سود ناخالص
درسته که کلمه درصد داخل لغت اصلی نیست، ولی با کلمه margin خود به خود معنی درصد یا معنی حاشیه میاد. بهتره این کلم ...
١٣٩٧/٠١/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 count on
• Sorry I'm late, I didn't count on being held up in the traffic.
• ببخشید دیر کردم، فکرشو نکرده بودم توی ترافیک معطل بشم.
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

2 pedantic
• Her book is informative and scholarly, but never pedantic.
• کتاب اش آموزنده و علمی هست، اما اصلا فضل فروشانه نیست
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

3 pedantic
• His lecture was so pedantic and uninteresting.
• سخنرانی اش خرفاضلانه و غیر جالب بود
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|