برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیما ابراهیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چسبیده به هم adjacent rooms ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 رشته رشته کردن /هویج/کاغذ /لباس را به صورت نوارهای بلند درآوردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

3 پرسون از پهلوی ١٣٩٨/١١/٠٨
|

4 پربار ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 shred
• a shred of cloth
• یک نوار/رشته پارچه
١٣٩٩/٠١/٢٤
|