برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعادتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 mid-14c., dispensen, "to dispose of, deal or divide out," from Old French dispenser "give out" (13c.), from Latin dispensare "disburse, administer, d ... ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

2 پدر غایب، پدری که فرزند خود را رها کرده یا پدری که از نظر قانونی نمی تواند حضانت فرزند را داشته باشد و تنها سرپرست مادی اوست. ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|