برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مشیری لنگرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قوم‌نگاری شبکه‌ای ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

2 سفر کم شتاب ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

3 عوامل جذب کننده-انگیزشی ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

4 همانندسازی مدل ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

5 خوداثربخشی ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

6 رابطه گذرا داشتن ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

7 تصاویری که هنرمند به شکلی غیرآکادمیک و کلاسیک از پیرامون خود رسم می کند. ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

8 باز ملت مهاجر ١٤٠٠/٠١/١٠
|

9 مطالعه، برسی ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

10 کامل و از نزدیک ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

11 پربازده ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

12 نشان های فلزی که روی عصا قرار می گیرد ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

13 پویایی ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

14 عامل انگیزشی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

15 عامل انگیزشی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

16 عامل جذب کننده ١٣٩٩/١٢/١٣
|

17 انگیزه های جذب کننده ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

18 عامل انگیزشی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

19 علاقمند به دیدن فیلم
١٣٩٩/١١/٢٥
|

20 تابلو هایی هستند که دارای عکس و فیلم های 35 میلی متری از فیلم مورد علاقه شخص هستند ١٣٩٩/١١/٢٣
|

21 افراد وابسته به کمک دولت
١٣٩٩/١١/٢٢
|

22 امتیاز بینایی نسبت به سایر حس ها ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

23 مدیریت نیروی انسانی ١٣٩٩/١٠/١٠
|

24 رویکرده های غرقه ساز ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

25 کتابشناسی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

26 تجزیه و تحلیل دامنه بسته ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

27 تجزیه و تحلیل معنی
تجزیه و تحلیل معنی-پایان یک تکنیک حل مسئله است که معمولاً در هوش مصنوعی برای محدود کردن جستجو در برنامه های هوش مصنوعی استفاده ...
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

28 رسانه سازی ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

29 دیاسپورا جمعیت پراکنده ای است که منشا آن در یک مکان جغرافیایی جداگانه نهفته است. از نظر تاریخی ، واژه دیاسپورا برای اشاره به پراکندگی گسترده غیرارادی ... ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

30 نرم افزار پردازش کلمه
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

31 بازه، محدوده ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|