مشیری لنگرودی

مشیری لنگرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtreemap٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٥نمودار درختیگزارش
0 | 0
chief knowledge officer١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٨مسئول ارشد اطلاعاتگزارش
0 | 0
chief privacy officer١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٧/١٨مسئول ارشد حفظ حریم خصوصیگزارش
0 | 0
chief security officer١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٨مدیر ارشد امنیتگزارش
0 | 0
صنایع فرهنگی١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٠Culture industryگزارش
0 | 0
netnography٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦قوم نگاری شبکه ایگزارش
0 | 1
slow travel٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٢سفر کم شتابگزارش
0 | 0
pull push١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٢عوامل جذب کننده - انگیزشیگزارش
0 | 0
model replication٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣همانندسازی مدلگزارش
0 | 0
self efficacy٢١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣خوداثربخشیگزارش
2 | 0
fling with٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩رابطه گذرا داشتنگزارش
2 | 0
nave٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢تصاویری که هنرمند به شکلی غیرآکادمیک و کلاسیک از پیرامون خود رسم می کند.گزارش
0 | 0
twice migrant٢٢:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٠باز ملت مهاجرگزارش
0 | 0
considering١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٨مطالعه، برسیگزارش
2 | 1
tightly٠١:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٣کامل و از نزدیکگزارش
0 | 0
high yield١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٢پربازدهگزارش
0 | 0
walking stick badge٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٣٠نشان های فلزی که روی عصا قرار می گیردگزارش
0 | 0
mobile٠٠:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٥پویاییگزارش
2 | 0
push factor٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١٣عامل انگیزشیگزارش
7 | 1
pull factor٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣عامل جذب کنندهگزارش
12 | 0
pull motivations٢١:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٥انگیزه های جذب کنندهگزارش
0 | 0
push motivations٢١:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٥عامل انگیزشیگزارش
0 | 0
film going١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٢٥علاقمند به دیدن فیلم گزارش
0 | 0
filmcell٢٠:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢٣تابلو هایی هستند که دارای عکس و فیلم های 35 میلی متری از فیلم مورد علاقه شخص هستندگزارش
0 | 0
welfare dependent١٨:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٢افراد وابسته به کمک دولت گزارش
0 | 0
ocularcentrism٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٦امتیاز بینایی نسبت به سایر حس هاگزارش
0 | 0
management personnel٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠مدیریت نیروی انسانیگزارش
0 | 0
immersion approach١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٣رویکرده های غرقه سازگزارش
0 | 0
bibliographic٢٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٢کتابشناسیگزارش
5 | 1
close domain analysis٠١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨تجزیه و تحلیل دامنه بستهگزارش
0 | 0
means end٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧تجزیه و تحلیل معنی تجزیه و تحلیل معنی - پایان یک تکنیک حل مسئله است که معمولاً در هوش مصنوعی برای محدود کردن جستجو در برنامه های هوش مصنوعی استفاده م ... گزارش
0 | 1
mediatisation٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥رسانه سازیگزارش
0 | 0
diasporic٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥دیاسپورا جمعیت پراکنده ای است که منشا آن در یک مکان جغرافیایی جداگانه نهفته است. از نظر تاریخی ، واژه دیاسپورا برای اشاره به پراکندگی گسترده غیرارادی ... گزارش
0 | 0
word processing packages٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤نرم افزار پردازش کلمه گزارش
0 | 0
span of١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩بازه، محدودهگزارش
5 | 0