نیک

نیک ز نام و نشان و گمان برتر است * نگارنده بر شده گوهر است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



کنترل١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/١٧اوپَرَتات ( اوستایی ) که برای آن ریشه op در زبان نیا هندواروپایی در نظر گرفته شده و ریشه واژه هایی مانند operate، operator، operation و . . . می باشد.گزارش
23 | 1
پادافره١٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/١١جزا، سزاگزارش
12 | 0
شروع کردن١٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣١آغازشگزارش
7 | 0
اویدن٠٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥خسته و مانده شدن ( برگرفته از فرهنگ فرنودسار )گزارش
2 | 0
سلبریتی١٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣برابر پارسی: چهرهگزارش
60 | 6
ضریح١١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢١پوشش زره مانند آرامگاه ها برابر پارسی: زره آرامگاه پارتی zrih پهلویzarihگزارش
9 | 2
نهست١٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢١نبود جایگزینی شایسته برای واژه های بیگانه غیبت، عدم و فقدان کاربرد امروزی آن بیشتر محدود به نیروهای نظامی ( ارتشی ) است و به معنای ( غیبت ) در محل خد ... گزارش
9 | 0
انس١٨:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠برابر پارسی: خوکرد ( xukard ) برابر واژه ای شایسته برای واژه های عربی انس، الفت و عادت. این واژه از زبان ایرانی تالشی گرفته شده است. در زبان تاتی ی ... گزارش
7 | 1
فوت و فن١٧:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠برابر پارسی: چم و خم چم خم ( تاتی و تالشی )گزارش
2 | 0
یشتن١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٦پرستش کردن، ستودن، نیایش کردنگزارش
2 | 1
هوشیدن١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦دانایی و خرد به خرج دادن، تعقل کردن، هوش به خرج دادن، عاقل بودنگزارش
2 | 0
امادگاه١٦:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/١٦جای آماده شدن یا آماده کردن، مکانی برای پشتیبانی و آماده سازی ( از کارواژه ( فعل ) آماده شدن یا آماییدن ) جایی برای آماده شدن برای انجام کاری پادگ ... گزارش
2 | 0
طبیعت١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٦۱. طبیعت ( جهان، گیتی ) ۲. طبیعت ( سرسبزی، باغ و گلشن، دشت و دمن ) ۳. طبیعت ( نهاد، سرشت، خو، منش ) گزارش
14 | 1
کامل١١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٦درست، بی کم و کاستگزارش
16 | 1
دایره١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦برابر پارسی پهلوی: فراوندگزارش
16 | 1
فعل١٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦فعل به معنی عمل - برابرهای پارسی: کار، کردار فعل به معنی ( verb ) در دستور زبان - برابر پارسی: کار واژهگزارش
7 | 2
کنایه٠٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٦برابر پارسی در دستور زبان: نهان واژهگزارش
5 | 1
پی ایند١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥نتیجه، دنباله، ادامه، متعاقبگزارش
0 | 0
نقاشی١٥:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠١برابر پارسی: نگارگریگزارش
32 | 1
ادامه١٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨برابر پارسی: دنبالهگزارش
18 | 1
محدود١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨به معنی دارای مرز: کراندار، اندازه دار، دارای چهارچوب به معنی کوچک: اندک، کوچک، کمگزارش
9 | 1
انعطاف پذیری١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨کشش پذیری، گسترش پذیریگزارش
2 | 0
قانون٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٤/١٦�آیین� که در فارسی امروز هم به همین مفهوم ( قانون ) کاربرد دارد. واژه �داد� همچنان در فارسی امروزی کاربرد دارد و معنای آن برابری و عدل است و نه قانو ... گزارش
18 | 1
مقاله١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٤/١٦برابر فارسی: پژوهش نامه ( پژوهه )گزارش
37 | 1
تلویزیون١٥:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٦دورنما ( بهترین برابر فارسی ) ، تلویزیونگزارش
9 | 1