نیک

نیک به نام خداوند جان و خرد * کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای * خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیهان گردان سپهر * فروزنده ی ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برتر است * نگارنده ی بر شده گوهر است
( شاهنامه )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنایریکا٢١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨یک نام کهن ایرانی است که به معنای زن نیک و پاکدامن است.گزارش
18 | 1
نیک١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢نیک: خوب، پسندیده، نیکو، خوش، بی آک یک واژه از زبان های هندو اروپایی با کاربرد فراگیر و جهانی. ریشه در پهلوی: nivak زبان های آریایی: ni اوستایی و ن ... گزارش
39 | 1
رونیکا١٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢یک نام زیبای جهانی و از زبان های فراگیر هندواروپایی است و برای این گونه نام های فرازبانی ریشه ایرانی و یونانی، اسلاو و اروپایی معنایی ندارد و در همه ... گزارش
37 | 1
واسه١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢واسه ( کوتاه شده: واس ) فارسی تهرانی مانند: واسه چی؟ - واسه ی شماست - واسه اینکه - واس منه و. .گزارش
16 | 1
برای چه١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢فارسی : برای چه در زبان های همریشه با فارسی مانند اسپانیایی و پرتغالی para que ( بارا که ) گفته می شود. گزارش
2 | 0
شه رمین١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠با حیا، نجیب، با شرم واژه زیبایی از از زبان ایرانی کردی که در فارسی هم با معناست و می توان بکار برد.گزارش
2 | 0
سیاستمدار١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠رامیار برگرفته از زبان ایرانی کردیگزارش
9 | 1
صفت١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠صفت = ویژگی، نهاد صفت ( دستور زبان ) = فروزه واژهگزارش
32 | 3
theory١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠نگرهگزارش
9 | 2
هومن١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٣برابر پارسی آدم، انسان، بشر، هیومنگزارش
25 | 5
مسالمت امیز١٧:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٢سازش کارانهگزارش
5 | 1
هدف١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢نشان کرد، نشانه رویگزارش
12 | 1
اشتراک١٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠هم گذاری، هم گذاشت، هم داری، هم داشت مشترک = هم دار گزارش
7 | 1
توسط١٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤بدست، از سوی، به یاریِ، به روش، از راهگزارش
16 | 1
چهارشنبه٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی = تیر روز این روز در فرهنگ های باستانی به گوی آسمانی تیر ( عطارد یا مرکوری ) پیوند داده شده و در واژه لاتین Dies Mercurii به معنای روز مر ... گزارش
16 | 2
سه شنبه٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی = بهرام روز یا بهرام شید روز سه شنبه در فرهنگ های باستانی به گوی آسمانی بهرام ( مریخ یا مارس ) پیونده داده شده و در واژه لاتینDies Martis ... گزارش
25 | 3
جمعه٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی: آدینه، ناهید روز این روز در فرهنگ های باستانی به گوی آسمانی ناهید ( زهره یا ونوس ) پیوند داده شده و در نام لاتین Dies Veneris روز ونوس ه ... گزارش
44 | 1
دوشنبه١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی = ماه روز، مهشید این روز به گوی آسمانی ماه پیوند داده شده و در انگلیسی هم Monday کوتاه شده Moonday به معنای ماه روز است.گزارش
14 | 1
مدیر١٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٧مانگِر یا ماناگِر ( از ریشه man = اندیشه ) مانگر = از واژه ( هندی مانگر ( handi - mangar ) ) فارسی پهلوی ) که مدیر یا رئیس تشریفات بوده است. انگلیس ... گزارش
12 | 1
دقیقه٢٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٦ساعت = گاه دقیقه شصتک گاه است دقیقه = گاه شصتک = گاهک برای دقیقه گاهک یا شصتک را می توان بکار برد که چون شصتک ثانیه را نیز در بر می گیرد ( ثانیه = یک ... گزارش
30 | 2
ساعت٢٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٦ساعت به معنای زمان = گاه ساعت به معنای زمان سنج = گاه نماگزارش
30 | 1
شمال غربی٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٦باختر خوربری، باختر خابریگزارش
2 | 0
reference٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/٣١بُنمایه، بُن مایه ( جمع: بن مایه ها، بن مایگان ) به جای منبع و مأخذ و مرجع و رفرنس و منابع و مآخذو مرجع ها امروزه بخوبی بکار می رود.گزارش
76 | 1
وانگهی٢٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨این واژه را بخوبی به جای ( ولی ) ، ( ولیکن ) ، ( لیکن ) ، ( لاکن ) و ( اما ) می توان بکار برد و معنای امروزی اش هم همین است.گزارش
32 | 1
کنترل١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/١٧اوپَرَتات ( اوستایی ) که برای آن ریشه op در زبان نیا هندواروپایی در نظر گرفته شده و ریشه واژه هایی مانند operate، operator، operation و . . . می باشد.گزارش
25 | 1
پادافره١٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/١١جزا، سزاگزارش
16 | 0
شروع کردن١٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣١آغازشگزارش
9 | 0
اویدن٠٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥خسته و مانده شدن ( برگرفته از فرهنگ فرنودسار )گزارش
9 | 0
سلبریتی١٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣برابر پارسی: چهرهگزارش
64 | 6
ضریح١١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢١پوشش زره مانند آرامگاه ها برابر پارسی: زره آرامگاه پارتی zrih پهلویzarihگزارش
14 | 2
نهست١٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢١نبود جایگزینی شایسته برای واژه های بیگانه غیبت، عدم و فقدان کاربرد امروزی آن بیشتر محدود به نیروهای نظامی ( ارتشی ) است و به معنای ( غیبت ) در محل خد ... گزارش
23 | 1
انس١٨:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠برابر پارسی: خوکرد ( xukard ) برابر واژه ای شایسته برای واژه های عربی انس، الفت و عادت. این واژه از زبان ایرانی تالشی گرفته شده است. در زبان تاتی ی ... گزارش
16 | 1
فوت و فن١٧:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠برابر پارسی: چم و خم چم خم ( تاتی و تالشی )گزارش
2 | 0
یشتن١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٦پرستش کردن، ستودن، نیایش کردنگزارش
5 | 1
هوشیدن١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦دانایی و خرد به خرج دادن، تعقل کردن، هوش به خرج دادن، عاقل بودنگزارش
2 | 0
امادگاه١٦:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/١٦جای آماده شدن یا آماده کردن، مکانی برای پشتیبانی و آماده سازی ( از کارواژه ( فعل ) آماده شدن یا آماییدن ) جایی برای آماده شدن برای انجام کاری پادگ ... گزارش
2 | 0
طبیعت١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٦۱. طبیعت ( جهان، گیتی ) ۲. طبیعت ( سرسبزی، باغ و گلشن، دشت و دمن ) ۳. طبیعت ( نهاد، سرشت، خو، منش ) گزارش
18 | 1
کامل١١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٦درست، بی کم و کاستگزارش
25 | 1
دایره١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦برابر پارسی پهلوی: فراوندگزارش
16 | 1
فعل١٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦فعل به معنی عمل - برابرهای پارسی: کار، کردار فعل به معنی ( verb ) در دستور زبان - برابر پارسی: کار واژهگزارش
14 | 2
کنایه٠٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٦برابر پارسی در دستور زبان: نهان واژهگزارش
7 | 2
پی ایند١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥نتیجه، دنباله، ادامه، متعاقبگزارش
0 | 0
نقاشی١٥:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠١برابر پارسی: نگارگریگزارش
37 | 1
ادامه١٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨برابر پارسی: دنبالهگزارش
18 | 1
محدود١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨به معنی دارای مرز: کراندار، اندازه دار، دارای چهارچوب به معنی کوچک: اندک، کوچک، کمگزارش
9 | 1
انعطاف پذیری١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨کشش پذیری، گسترش پذیریگزارش
5 | 1
قانون٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٤/١٦�آیین� که در فارسی امروز هم به همین مفهوم ( قانون ) کاربرد دارد. واژه �داد� همچنان در فارسی امروزی کاربرد دارد و معنای آن برابری و عدل است و نه قانو ... گزارش
23 | 1
مقاله١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٤/١٦برابر فارسی: پژوهش نامه ( پژوهه )گزارش
51 | 1
تلویزیون١٥:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٦دورنما ( بهترین برابر فارسی ) ، تلویزیونگزارش
18 | 2