برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Negar

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ۱، منتشر کردن، لو دادن، آشکار کردن، نمایش دادن
۲، در معرض قرار دادن
۳، تحت تاثیر قرار گرفتن
۴، بی‌پناه و بی حفاظ گذاشتن
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

2 عمدی ١٣٩٩/٠٤/١٩
|