expose

/ɪkˈspoʊz//ɪksˈpəʊz/

معنی: نمایش دادن، افشاء کردن، در معرض گذاشتن، بیپناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، ظاهر ساختن
معانی دیگر: در معرض (خطر یا حمله یا سرما و یا هرچیز ناخوشایند) قرار دادن، بی پناه کردن، تحت تاثیر (عقیده یا اثر یا مسلک و غیره) قرار دادن، آشنا کردن، رهاکردن، ترک کردن، ول کردن، نشان دادن، در معرض دید قرار دادن، برهنه کردن، افشا کردن، آشکار کردن، دست (آدم های شرور و غیره را) رو کردن، لو دادن، برملا کردن، درمعر­ گذاشتن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: exposes, exposing, exposed
(1) تعریف: to uncover or reveal; lay bare.
مترادف: bare, open, reveal, uncover
متضاد: cover, hide
مشابه: break, disclose, let out, subject, unearth, unmask, unveil

- Stripping off the layers of old paint exposed a delicate carved pattern in the wood.
[ترجمه حامد] از بین رفتن لایه های نقاشی قدیمی، یک الگوی حکاکی ظریف را آشکار کرد.
|
[ترجمه ترگمان] Stripping لایه های رنگ کهنه یک الگوی حکاکی شده ظریف در چوب را نمایان می ساخت
[ترجمه گوگل] از بین بردن لایه های رنگ قدیمی، یک الگوی حکاکی ظریف در چوب وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I think the slit in the skirt exposes too much of my leg.
[ترجمه اولیس کوچولو ] فکر میکنم شکاف دامن به شکلی است که پایم را بیش از حد در معرض نمایش قرار میدهد.
|
[ترجمه ترگمان] فکر می کنم شکافی که در دامن او بود خیلی از پایم را در معرض خطر قرار می دهد
[ترجمه گوگل] من فکر می کنم شکاف در دامن بیش از حد از پای من را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The newspaper exposed wrongdoing on the part of several government officials.
[ترجمه ترگمان] این روزنامه خطاکاری برخی از مقامات دولتی را افشا کرد
[ترجمه گوگل] این روزنامه برخی از مقامات دولتی را مجرم شناخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to subject to risk by stripping away or not providing needed protection.
مترادف: subject
متضاد: cover, protect, shelter, shield
مشابه: endanger, hazard, imperil, jeopardize, risk

- The judge said that by leaving the baby alone in the bathtub, she exposed the child to danger.
[ترجمه Mahdiyeh akbari] قاضی گفت که با ترک کردن بچه به تنهایی در وان حمام او جان کودک را در معرض خطر قرار داد
|
[ترجمه ترگمان] قاضی گفت که با گذاشتن نوزاد به تنهایی در وان حمام، کودک را در معرض خطر قرار می دهد
[ترجمه گوگل] قاضی گفت که با ترک کودک تنها در وان حمام، کودک را به خطر می اندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to present or display.
مترادف: display, exhibit, present, show
مشابه: air, demonstrate, produce, reveal

- If you want to be recognized as an artist, you need to expose your work more extensively.
[ترجمه ترگمان] اگر می خواهید به عنوان یک هنرمند شناخته شوید، باید کارتان را به طور گسترده نوردهی کنید
[ترجمه گوگل] اگر میخواهید به عنوان یک هنرمند شناخته شود، باید کار خود را بیشتر در معرض دید قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to subject (living beings) to the action of some substance or agent, such as radiation.
مترادف: lay open
مشابه: subject

- By its negligence, the company exposed thousands of people to dangerous toxic gas.
[ترجمه ترگمان] این شرکت با سهل انگاری خود، هزاران نفر را در معرض گاز سمی خطرناک قرار داده است
[ترجمه گوگل] با غفلت خود، این شرکت هزاران نفر را به گاز سمی خطرناک کشانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: to strip away a disguise, pretense, or protection from.
مترادف: bare, strip, uncover, unmask, unveil
متضاد: cover, disguise
مشابه: disrobe, divest, find out, open, undress

- She threatened to expose her criminal boyfriend to the police.
[ترجمه ترگمان] تهدید کرده که دوست پسرش رو به پلیس لو میده
[ترجمه گوگل] او تهدید کرد که دوست پسر جنایتکار او را به پلیس نشان دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The detective took pleasure in exposing the murderer.
[ترجمه ترگمان] کارآگاه از اینکه قاتل رو در جریان قرار داده خوشحال شد
[ترجمه گوگل] کارآگاه لذت بردن از افشای قاتل را داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: to subject (film) to the chemical action of light.
مشابه: develop

- A camera exposes the film to light to make a photograph.
[ترجمه ترگمان] یک دوربین فیلم را در معرض نور قرار می دهد تا یک عکس بسازد
[ترجمه گوگل] دوربین برای فیلمبرداری یک عکس را به نور نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: to allow or cause (someone) to view, come in contact with, or experience.
مترادف: introduce

- Her parents wanted to expose her to the art and music of other cultures.
[ترجمه ترگمان] والدین او می خواستند او را در معرض هنر و موسیقی فرهنگ های دیگر قرار دهند
[ترجمه گوگل] پدر و مادرش می خواستند او را به هنر و موسیقی فرهنگ های دیگر افشا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She doesn't want her child exposed to the violence in movies and on television.
[ترجمه بهروز مددی] او علاقه نداشت که فرزندش فیلم‎ها و برنامه‎های تلویزیونی خشونت آمیز را تماشا کند.
|
[ترجمه ترگمان] او نمی خواهد فرزندش در فیلم ها و تلویزیون در معرض خشونت قرار بگیرد
[ترجمه گوگل] او نمی خواهد فرزندش در معرض خشونت در فیلم ها و تلویزیون باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The teacher wanted to expose the students to new ideas.
[ترجمه بهروز مددی] معلم می‎خواست دانش آموزان خود را با تفکرات و اندیشه‎های جدید آشنا کند.
|
[ترجمه ترگمان] معلم می خواست دانش آموزان را در معرض ایده های جدید قرار دهد
[ترجمه گوگل] معلم می خواست دانش آموزان را به ایده های جدید بسط دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Soldiers in an open field are exposed to the enemy's gunfire.
در یک میدان باز,سربازان در معرض آتش گلوله دشمن قرار دارند

2. Foolish actions expose a person to the sneers of others.
اعمال احمقانه,انسان را در معرض تمسخر و نیش خند دیگران قرار میدهند

3. The article exposed the vital document as a forgery.
مقاله برملا کرد ککه سند حیاتی جعلی است

4. expose to public ridicule
مورد تمسخر همگان قرار دادن

5. some women expose themselves to skin cancer just to get a tan
برخی از خانم ها برای برنزه کردن پوست،خود را در معرض خطر سرطان قرار می دهند.

6. this newspaper published a detailed expose of her private life
این روزها شرح مفصلی درباره ی زندگی خصوصی او را چاپ کرد.

7. Don't expose it to the sun.
[ترجمه شهرام] آن را در معرض نور خورشید قرار ندهید
|
[ترجمه ترگمان]اونو به خورشید نشون نده
[ترجمه گوگل]آن را به خورشید نگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. She was careful enough not to expose her skin to the sun.
[ترجمه ترگمان]اون به اندازه کافی مراقب بود که پوستش رو به خورشید نشون نده
[ترجمه گوگل]او به اندازه کافی مراقب بود که پوست او را در برابر آفتاب قرار ندهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He lifted his T-shirt to expose a jagged scar across his chest.
[ترجمه ترگمان]تی شرتش را بالا آورد تا جای زخم روی سینه اش را آشکار کند
[ترجمه گوگل]او تی شرت خود را برداشت تا یک زخم زخم در قفسه سینه خود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Do not expose it to the sun.
[ترجمه ترگمان] اونو به خورشید نشون نده
[ترجمه گوگل]آن را به خورشید نگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. My job as a journalist is to expose the truth.
[ترجمه ترگمان]وظیفه من به عنوان یک روزنامه نگار افشای حقیقت است
[ترجمه گوگل]شغل من به عنوان روزنامه نگار این است که حقیقت را افشا کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The battery would expose as being overcharged.
[ترجمه ترگمان]باطری آن طور که غلو شده بود، در معرض نمایش قرار می گرفت
[ترجمه گوگل]باتری را به عنوان بیش از حد تحمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The corrupt official bought off those who might expose him.
[ترجمه ترگمان]مقامات فاسد آن هایی را که ممکن بود او را لو بدهند، خریداری کردند
[ترجمه گوگل]مقام فاسد کسانی را که ممکن است او را افشا کنند، خریداری کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It's the job of the newspapers to expose the wrongs suffered by such people.
[ترجمه ترگمان]این کار روزنامه است که wrongs را برملا سازند
[ترجمه گوگل]این کار از روزنامه ها برای نشان دادن اشتباهات رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. When Myra told Karp she'd expose his past, he blew up.
[ترجمه ترگمان]وقتی میرا به کارپ گفت که او گذشته اش را لو داده است، منفجر شد
[ترجمه گوگل]وقتی مایرا به کپپ گفت که گذشته اش را افشا می کند، منفجر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. We want to expose the kids to as much art and culture as possible.
[ترجمه ترگمان]ما می خواهیم کودکان را تا حد امکان در معرض هنر و فرهنگ قرار دهیم
[ترجمه گوگل]ما می خواهیم بچه ها را به عنوان هنر و فرهنگ به همان اندازه که ممکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. She threatened to publicly expose his double life if he left her.
[ترجمه ترگمان]او تهدید می کرد که اگر از او جدا شود زندگی دوگانه خود را برملا خواهد کرد
[ترجمه گوگل]او اگر او را ترک کرد، تهدید کرد که زندگی دوگانه خود را به طور عمومی نمایش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The newspaper published an expose of the film star's past life.
[ترجمه ترگمان]این روزنامه تصویری از زندگی گذشته این فیلم را منتشر کرده است
[ترجمه گوگل]این روزنامه در معرض دید عمیق زندگی ستاره فیلم قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نمایش دادن (فعل)
perform, execute, act, display, represent, exhibit, depict, expose, depicture, enact

افشاء کردن (فعل)
impart, divulge, expose

در معرض گذاشتن (فعل)
subject, expose

بی پناه گذاشتن (فعل)
expose

بی حفاظ گذاردن (فعل)
expose

ظاهر ساختن (فعل)
reveal, manifest, expose, lay out

تخصصی

[عمران و معماری] نمایاندن
[نساجی] قرار دادن در برابر نور - قرار دادن در معرض نور
[سینما] نور دیدن فیلم - تابش نور روی فیلم - گرفتن عکس یا فیلم / نوردادن - نوردهی

به انگلیسی

• reveal, uncover, disclose; abandon
to expose something means to uncover it and make it visible.
to expose someone means to reveal the truth about them, especially when it involves dishonest or shocking behaviour.
if you are exposed to something dangerous, you are put in a situation in which it might harm you.
see also exposed.

ارتباط محتوایی

معنی اصلینمایش دادن، افشاء کردن، در معرض گذاشتن، ...معانی متفرقهدر معرض ( خطر یا حمله یا سرما و یا هرچیز ...بررسی کلمهفعل گذرا ( transitive verb ) حالات : exposes, exposing, exposed • ( 1 ) تعریف: to uncover o ...جمله های نمونه1. Soldiers in an open field are exposed to the enemy' s gunfire. در یک میدان باز, سربازان در مع ...مترادفنمایش دادن ( فعل ) perform, execute, act, display, represent, exhibit, depict, expose, depicture, ...بررسی تخصصی[عمران و معماری] نمایاندن [نساجی] قرار دادن در برابر نور - قرار دادن در معرض نور [سینما] نور دیدن فی ...انگلیسی به انگلیسیreveal, uncover, disclose; abandon to expose something means to uncover it and make it visible. to e ...
معنی expose، مفهوم expose، تعریف expose، معرفی expose، expose چیست، expose یعنی چی، expose یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف e، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: expose to discussion
اشتباه تایپی: ثطحخسث
آوا: /اخپس/
عکس expose : در گوگل
معنی expose

پیشنهاد کاربران

نمایان کردن
رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
تحمیل کردن
رو برو شدن
باز گذاشتن
a story in a newspaper or on television that shows the truth about something, especially something dishonest or shocking
Can you make in expose a sentence

مواجه شدن
افشا کردن
نشان دادن
reveal
replay
لو رفتن
ارائه دادن
نمایان سازی، آشکارسازی، افشاسازی، افشاگری، عیان سازی، برهنه سازی، رسواسازی، پرده دری، برملاسازی، علنی سازی
کسی را در معرض خطر گذاشتن
در معرض چیزی قرار دادن
گزارشی/صدایی/فیلمی که چیزی را علنی می کند
فراهم کردن مجال و فرصتی برای کسب تجربه یا یادگرفتن چیزی

در معرض قرار دادن
. The children should not exposed to violent scenes
noun - countable :
داستان افشا کننده ای که در روزنامه ها یا رادیو و تلویزیون، حقایق را درباره ی چیزی بد یا فردی که کاری را خلاف قانون انجام داده است، مطرح می کند و حقیقت را برای مردم آشکار می کند.
پخش کردن
مبتلا کردن
افشا کردن
لو دادن
آتو دادن
لو رفتن یا بر ملا شدن حقیقت به نحوی که امنیت روانی فرد دچار خطر بشه
۱، منتشر کردن، لو دادن، آشکار کردن، نمایش دادن
۲، در معرض قرار دادن
۳، تحت تاثیر قرار گرفتن
۴، بی پناه و بی حفاظ گذاشتن
مواجه شدن رو باید به عنوان یکی از معنی های این کلمه اضافه کنید
هویدا، فاش، آشکار، عیان، عور، برهنه، لخت و . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما