برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلاطم ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

2 استخراج کردن ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

3 تمسخر
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

4 به رقابت دعوت کردن*به مبارزه طلبیدن
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

5 خشمگین شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

6 مقیم شدن,مستقر شدن
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

7 مواد اولیه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|