برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Neginnk

No more wishing on a shooting star🙃🍂

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 To hit sth from far away ١٣٩٩/٠١/١٩
|

52 To be summoned by someone ١٣٩٩/٠١/١٨
|

53 نشئه شدن(الکل یامواد مخدر دارو های روانگردانو توهم زا) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

54 long closed lines of cars
وقتی دو یا چند ماشین چفت هم سپر به سپر پارک میکنن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

55 ?Why didn't you notify us
چرا بهمون خبر ندادی چرا خبرمون نکردی
Notify me
خبرم کن
To notify someone
١٣٩٩/٠١/١٦
|

56 اییییی
اشاره به یه چیز منزجر کننده
چندش
١٣٩٩/٠١/١٥
|

57 پا از گلیم دراز کردن
I don't want to overstep my bounds or anything
١٣٩٩/٠١/١٣
|

58 ماشین جمع آوری و حمل زباله ١٣٩٩/٠١/١٣
|

59 To rape sb ١٣٩٩/٠١/١٣
|

60 پیشنهاد وسوسه کننده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

61 Idiom that refers to the moment when a person with unconventional manners or mode of life feels comfortable enough to be himself/herself in front of ... ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

62 Fella
رفيق
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

63 The phrase “read 'em and weep” is often said in poker when someone has a winning hand, as the others “weep” over their loss. This expression can also ... ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

64 No refunds
هیچ استردادی در کار نیست
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

65 دایره‌المعارف یا منبع
Reference book
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

66 در اخر ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

67 ریاکاری ١٣٩٨/١٢/١٢
|

68 I'm rather busy یه خورده سرم شلوغه ١٣٩٨/١١/٢٥
|

69 To give in to temptation تسلیم وسوسه شدن
It's easy to give in to temptation
Last night I just gave into temptation and broke my diet to eat ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

70 cobblestone
Sidewalk
١٣٩٨/١١/٢٠
|

71 Pavement ١٣٩٨/١١/٢٠
|

72 سرباز ١٣٩٨/١١/٢٠
|

73 منشی! وکیل! ١٣٩٨/١١/٢٠
|

74 سرحال شدن سرحال اوردن کسی ١٣٩٨/١١/٢٠
|

75 با فرهنگ با شعور
١٣٩٨/١١/٢٠
|

76 سیلی که به خاطر باران شدید و سنگین بوجود آمده و غیر منتظره هست ١٣٩٨/١١/١٥
|

77 اسراف کار ١٣٩٨/١١/١١
|

78 I don't even eat meat let alone a fish eye

١٣٩٨/١١/٠٤
|

79 گولشو نخور
To fall for something or someone
خاطرخواه کسی شدن فریب خوردن(چیزی یا کسی)
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

80 اتاق استراحت در بیمارستان ها و دیگر شغل های شیفتی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

81 سفت بغل کردن محکم بغل کردن
When I'm holding on tight to you
وقتی محکم بغلت کردم
وقتی دست هام سفت دورت پیچیده
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

82 Strict
سخت گیر
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

83 دلتنگ خانواده،وطن
به اصطلاح دلش پر میکشه برای خانه و کاشانه اش
مثلا برا سربازا میشه به کار برد
١٣٩٨/١٠/١٣
|

84 پوشک پارچه ای نوزاد از جنس کتان و پلی استر و.... که میتونه ضد آب هم باشه
١٣٩٨/١٠/١٣
|

85 Lay down your Weapon
١٣٩٨/١٠/١٢
|

86 بتمرگ😂🙊
Get your ass down
Sit yo ass down
I'm not sure about the
exact meaning but I heard it on a talkshow clearly
And it migh ...
١٣٩٨/١٠/١٢
|

87 اون جوری که من فهمیدم تا جایی که من میدونم (درجریانم)
In my mind/ in my knowledge
١٣٩٨/١٠/١٢
|

88 به رابطه بین دو یا چند نفر که در فاصله دوری از هم زندگی میکنن میگن
روابط دورادور(از طریق مکالمات تلفنی و ...)
١٣٩٨/١٠/١١
|

89 تا ابد به خوبی و خوشی.... ١٣٩٨/١٠/١١
|

90 She went away to college
او یکجای دیگه ای رفت کالج
١٣٩٨/١٠/١١
|

91 Flew back home
Touchstone3 page68
با هواپیما به خانه برگشت
١٣٩٨/١٠/١١
|

92 رسوندن کسی با ماشین
به جایی که طرف میخواد بره
١٣٩٨/١٠/١١
|

93 تا ابد تا اخر عمر ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

94 Don't be scrooge
Don't be stingy
١٣٩٨/١٠/٠٤
|

95 به طور قطع
قطعا
١٣٩٨/١٠/٠٤
|

96 Brazilian Black bean stew ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

97 اب جاری(وقتی شیر اب رو باز میکنیم به اون اب میگنrunwater) ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

98 بی رمق
To get burned out
خسته شدن زیاد از کار
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

99 یه چادر سرخپوستی با قد بیش از پنج متر ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

100 We use this slang when sth has a Veeeery bad quality ١٣٩٨/٠٩/١٩
|