برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

uh-huh🤔

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 *Taboo word*
*OFFENSIVE*
Mayo:mayonnaise
Never use it to describe white people
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

2 قوز بالا قوز ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

3 غرقِ....
خیسِ...
غوطه ور در....
He was drenched in sweat
خیس عرق بود
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

4 🔴A person who drives you crazy.
🔴A creature in harry potter movies.
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

5 Insane,mad,crazy,nuts,demented ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

6 Phrase/British
آشوبه(غوغاست)،چه جنجالی به پا بشه.
عجب بلوایی.
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

7 Informal/slang/adjective
Foolish,stupid,silly,dumb
١٣٩٩/١٠/١٥
|

8 هم یه اصطلاحه هم یه نقل قول راجبش هست شاید براتون جالب باشه:
افسانه ای هست درباره سربازان پیاده نظام ترک باشی(عثمانی).
در قرن 19ام،سربازا برای ...
١٣٩٩/١٠/١٥
|

9 Ottoman
1)عثمانی
Ex:ottoman slap can be lethal
2)چهار پایه کوچکِ مبله ای که اغلب برای لم دادن پا جلوی مبل [بعضا] دو نفره(love seat)میزارن
١٣٩٩/١٠/١٥
|

10 To kill or murder someone who has an important role in politics ١٣٩٩/١٠/١٣
|

11 مرتبط بودن دو موضوع ١٣٩٩/١٠/١٣
|

12 Abandoned ١٣٩٩/١٠/١٠
|

13 موفق باشی
(به سلامت)برای اتمام سخن به کار میرود
Hope you put more on your music
Cheers.
١٣٩٩/١٠/١٠
|

14 A lot ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

15 Stand
I can't stand it anymore
Can't take it anymore
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

16 Gimme a break ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

17 What's bothering you ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

18 Not a big deal ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

19 Completely awake
Totally sober
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

20 Anything that fu*s your mind with its complication😂 ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

21 سنبل الطیب valerian
یا همون علف گربه ( Valeriana officinalis) رو
با Catnip اشتباه نگیرید
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

22 Summarized ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

23 phrasal verb. sack off | sack off something | sack it off (slang) ​to avoid or stop doing something; to skive. Some of the team sacked off training. ... ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

24 To get fired ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

25 Suck ١٣٩٩/١٠/٠١
|

26 Don't drag me into this ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

27 To talk behind someone
To criticize
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

28 Harbor
A safe place
پناهگاه
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

29 Multiply Personality Disorder
اختلال(بیماری)چند شخصیتی
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

30 Offensive
=The N word
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

31 تَک‌جـِلوه یا کمیو (به انگلیسی: cameo) یا حضور افتخاری به حضور کوتاه یا استفاده از صدای چهره‌های هنر نمایشی، یا به‌کارگیری یک نفر در نقش خودش است. ای ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

32 نمک به زخم پاشیدن
اشتباهات کسی رو به رخش کشیدن(باعث بشی شخص احساس حقارت نسبت به خودش کنه بخاطر اشتباهی که کرده)
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

33 To be fair
خداییش،ناموسا
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

34 به فنا رفتن
to be in a bad situation that will bring problems or defeat
.I forgot to turn his stove off●
.You're sunk○
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

35 دلقک بازی لودگی
Clownish
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

36 Clownery
دلقک بازی لودگی مسخره بازی
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

37 God willing خداکنه ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

38 دانش آموز اسبق
I've been teaching English for several years;but i never saw my ex-students again.
🔴توجه: اِکستیودِنت✅✅✅
نه: اکس استیو ...
١٣٩٩/٠٨/١٢
|

39 بشتابید؛بشتابید.... ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

40 Cost ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

41 Sherbet lemon
شربت لیمو
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

42 تر و تمیز ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

43 فوری ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

44 Murky ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

45 Exhausted ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

46 Decaffeinated
Without caffeine
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

47
to allow someone to enter a door that is controlled by an electric buzzer
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

48
to allow someone to enter a door that is controlled by an electric buzzer
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

49 خدا کنه.
.A: I will give it back to you
B: god willing
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

50 سطل کوچیک
قوطی!!!
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 dryness
• The wine has just enough dryness to balance its fruitiness.
• (این)شراب به اندازه کافی فاقد شکر هست که طعم میوه ایش حفظ بشه
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|