👾

👾

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهserendipity١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧کشف غیر منتظرهگزارش
2 | 0
giddy١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧Dizzy گیجگزارش
7 | 0
my ass٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٠٤be ye varam be jahannam be darakگزارش
21 | 1
mayo٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٣٠*Taboo word* *OFFENSIVE* Mayo:mayonnaise Never use it to describe white peopleگزارش
5 | 1
the icing on the cake٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٥قوز بالا قوزگزارش
9 | 1
drenched٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠غرقِ. . . . خیسِ. . . غوطه ور در. . . . He was drenched in sweat خیس عرق بودگزارش
23 | 0
dementor٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠🔴A person who drives you crazy. 🔴A creature in harry potter movies.گزارش
18 | 1
batty٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٠Insane, mad, crazy, nuts, dementedگزارش
14 | 0
cat's among the pigeons now٠٣:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٠Phrase/British آشوبه ( غوغاست ) ، چه جنجالی به پا بشه. عجب بلوایی.گزارش
5 | 0
derpy٠٦:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٥Informal/slang/adjective Foolish, stupid, silly, dumbگزارش
25 | 0
ottoman slap٠٤:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٥هم یه اصطلاحه هم یه نقل قول راجبش هست شاید براتون جالب باشه: افسانه ای هست درباره سربازان پیاده نظام ترک باشی ( عثمانی ) . در قرن 19ام، سربازا برای ... گزارش
41 | 0
ottoman٠٤:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١٥Ottoman 1 ) عثمانی Ex:ottoman slap can be lethal 2 ) چهار پایه کوچکِ مبله ای که اغلب برای لم دادن پا جلوی مبل [بعضا] دو نفره ( love seat ) میزارنگزارش
23 | 0
assassinate٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣To kill or murder someone who has an important role in politicsگزارش
5 | 0
hang together١٩:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣مرتبط بودن دو موضوعگزارش
23 | 0
dumped١٤:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٠Abandonedگزارش
5 | 1
cheers١٤:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٠موفق باشی ( به سلامت ) برای اتمام سخن به کار میرود Hope you put more on your music Cheers.گزارش
44 | 1
pile٠٤:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨A lotگزارش
12 | 1
tolerate٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨Stand I can't stand it anymore Can't take it anymoreگزارش
12 | 0
get out of here٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٨Gimme a breakگزارش
14 | 1
what's eating you٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٨What's bothering youگزارش
12 | 0
no biggie٠٣:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٨Not a big dealگزارش
23 | 0
stone sober٠٣:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨Completely awake Totally soberگزارش
5 | 0
mind fuck٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٦Anything that fu*s your mind with its complication😂گزارش
46 | 1
catnip١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٦سنبل الطیب valerian یا همون علف گربه ( Valeriana officinalis ) رو با Catnip اشتباه نگیریدگزارش
37 | 1
abstracted٠٤:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Summarizedگزارش
2 | 0
sack off١٦:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤phrasal verb. sack off | sack off something | sack it off ( slang ) ​to avoid or stop doing something; to skive. Some of the team sacked off training ... گزارش
7 | 0
sack٢١:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٣To get firedگزارش
16 | 1
draw off١٠:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠١Suckگزارش
9 | 0
drag into something٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤Don't drag me into thisگزارش
14 | 0
backbite٠١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤To talk behind someone To criticizeگزارش
16 | 0
harbour٠١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤Harbor A safe place پناهگاهگزارش
30 | 0
dissociative identity disorder٠١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤Multiply Personality Disorder اختلال ( بیماری ) چند شخصیتیگزارش
7 | 0
coon١٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٧Offensive =The N wordگزارش
16 | 0
cameo١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٢تَک جـِلوه یا کمیو ( به انگلیسی: cameo ) یا حضور افتخاری به حضور کوتاه یا استفاده از صدای چهره های هنر نمایشی، یا به کارگیری یک نفر در نقش خودش است. ... گزارش
60 | 0
rub it in١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٠١نمک به زخم پاشیدن اشتباهات کسی رو به رخش کشیدن ( باعث بشی شخص احساس حقارت نسبت به خودش کنه بخاطر اشتباهی که کرده ) گزارش
25 | 0
tbf٠٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧To be fair خداییش، ناموساگزارش
21 | 0
to be sunk٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢به فنا رفتن to be in a bad situation that will bring problems or defeat . I forgot to turn his stove off● . You're sunk○ گزارش
28 | 0
clownish٠٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢١Clownery دلقک بازی لودگی مسخره بازیگزارش
7 | 0
clownery٠٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢١دلقک بازی لودگی Clownishگزارش
23 | 0
i hope so٠٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨God willing خداکنهگزارش
21 | 0
ex student٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٢دانش آموز اسبق I've been teaching English for several years; but i never saw my ex - students again. 🔴توجه: اِکستیودِنت✅✅✅ نه: اکس استیودنت❌❌❌گزارش
48 | 0
step up step up٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٢بشتابید؛بشتابید. . . .گزارش
12 | 0
fee١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨Costگزارش
34 | 0
sherbet١٤:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣Sherbet lemon شربت لیموگزارش
25 | 0
scrubbed٠٨:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣تر و تمیزگزارش
14 | 0
haste٠٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣فوریگزارش
16 | 0
dismal١٦:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠١Murkyگزارش
9 | 0
dog tired١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠١Exhaustedگزارش
12 | 0
buzz him in٠٤:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦ to allow someone to enter a door that is controlled by an electric buzzerگزارش
28 | 0
decaf٠٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦Decaffeinated Without caffeineگزارش
23 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهdryness٠٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧
• The wine has just enough dryness to balance its fruitiness.
( این ) شراب به اندازه کافی فاقد شکر هست که طعم میوه ایش حفظ بشه
18 | 0