نگین اثباتی

نگین اثباتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbecame٢٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٠فعل زمان گذشته ی becomeبه معنی مناسب بودنگزارش
46 | 2
become٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٠مناسب بودنگزارش
41 | 4
intonation٢٢:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٢٠اهنگ صداگزارش
74 | 2
why٢١:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٢٠چراگزارش
28 | 1
whose٢١:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٠مال چه کسیگزارش
55 | 1
when٢١:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٠چه زمانی چه وقتگزارش
39 | 4
participate in an online course١٥:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٢٥شرکت در یک آزمون آنلاینگزارش
99 | 7
how١٤:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٠٣چطورگزارش
53 | 2
where١٣:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٣کجاگزارش
34 | 2
who١٣:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٣چه کسیگزارش
39 | 1
what١٣:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٣چه کسی ، چه چیزیگزارش
41 | 5
exchange money١٣:٢٤ - ١٣٩٧/١١/١٩تبدیل پولی به پولی خارجی مثلا تبدیل پول ایرانی به دلارگزارش
57 | 4
everybody١١:٣٤ - ١٣٩٧/١١/١٩شخص خاصی گزارش
18 | 6
take off٢١:٣٤ - ١٣٩٧/١١/٠٢بلند شدن هواپیما اگر دوست داشتید رای بدهید به من وعلامت سبز را بزنید اگر هم دوست نداشتید که معلوم استگزارش
170 | 12
swim٢١:٢٩ - ١٣٩٧/١١/٠٢شنا کردنگزارش
51 | 2
forget٢٠:٥٣ - ١٣٩٧/١١/٠٢برای گرفتن برای کاریگزارش
18 | 1
bleed٢٠:٣٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢همدردی کردنگزارش
16 | 2
was were٢٠:٢١ - ١٣٩٧/١١/٠٢گذشته ی افعال To beگزارش
9 | 0
easy١٩:٣٧ - ١٣٩٧/١٠/١٨آسانگزارش
76 | 1
pleasant١١:٢٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٩خوش منظرهگزارش
51 | 3
checkout١٠:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٩رفتن به بیرونگزارش
62 | 7
world١٠:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٩سیاراتگزارش
30 | 7