ترجمه‌های نگین آقابزرگی (١)

بازدید
٣٧
تاریخ
٢ سال پیش
متن
She used a hammer to chip away the stone.
دیدگاه
٠

او برای تراشیدن سنگ از یک چکش استفاده کرد