نگین آقابزرگی

نگین آقابزرگی

فهرست جمله های ترجمه شدهchip١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣
• She used a hammer to chip away the stone.
او برای تراشیدن سنگ از یک چکش استفاده کرد
5 | 1