برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نگار ثامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اختلاف نظر داشتن ١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 در بدنسازی به عضلات کول گفته میشه. ١٣٩٩/١٠/٢١
|

3 وحی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

4 چیزی را در اختیار کسی گذاشتن ١٣٩٩/١٠/١٧
|

5 در برنامه هایی مثل اینستاگرام و ... درباره من ١٣٩٩/١٠/١٧
|

6 دکل مخابرات ١٣٩٩/١٠/١٧
|

7 تبعات قانونی، تهدیدات قانونی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

8 مطابق قانون ١٣٩٩/١٠/١٥
|

9 در متون حقوقی نشان دهنده الزام است
باید، بایستی، مستلزم
١٣٩٩/١٠/١٤
|

10 ایجاد کردن ١٣٩٩/١٠/١٤
|

11 فرضیه سازی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

12 به چالش کشیدن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

13 درمیان گذاشتن با ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

14 مواقع، شرایط ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

15 گواهی علمی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

16 ارزش پرداخت ١٣٩٩/١٠/٠٥
|