برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ندا کیانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دنگی حساب کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

2 Hassle
دردسر
١٣٩٨/١١/١٧
|

3 بالاخره ١٣٩٨/١١/١٧
|

4 ارادت،احترام
Respact
Regard
١٣٩٨/١١/١٦
|

5 Rope
Technique
قلق،فن،شگرد
١٣٩٨/١١/١٣
|

6 Motto
شعار
١٣٩٨/١١/١٢
|

7 شعار،شعار دادن ١٣٩٨/١١/١٢
|

8 مزد ١٣٩٨/١١/٠٢
|

9 اشرف مخلوقات ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

10 Put off
Postpone
Delay
عقب انداختن
به تاخیر انداختن
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

11 معمولی،متوسط,نرمال
Mediocre
Ordinary
Neither good nor bad
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

12 متضاد literate ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

13 Eradicated
Switch off
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

14 [Insufficient=enough, adequate کافی.قانع]
Self - sufficient خود کفا.مستقل
Insufficient ناکافی
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

15 Located ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

16 Equally یکسان ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

17 Mediocre ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

18 Everage ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

19 Skilled at ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

20 Hate ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

21 کمک و حمایت کسی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

22 گهگاهی
Occasionally
Every once in a while
Every now and again
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

23 به همین خاطر ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

24 A dark and cool place ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

25 شخص ماجراجو ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

26 Feel excited ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

27 ذوق زده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

28 ناکافی
Inadequate=not enough
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

29 علاقمند شدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

30 Lend a hand ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

31 To help someone ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

32 Good appetite ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

33 Enjoy your meal ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

34 نوش جون ١٣٩٨/٠٩/١٢
|