نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢٩٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٥
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٧٦
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٥٥
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١