برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نازنین خانوم

Nazanin_z

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هدف
چیزی که مورد نظر است
١٣٩٨/١٢/١٨
|

2 بهبود یافتن
شروع دوبار
بازگشت دوباره
١٣٩٨/١٢/١٨
|

3 Choose ١٣٩٨/١٢/١٨
|

4 recover from ١٣٩٨/١٢/١٨
|

5 Visit ١٣٩٨/١٢/١٨
|

6 خصلت
طرز رفتار
ویژگی
منش
خصیصه
١٣٩٨/١٢/١٨
|

7 دولت ١٣٩٨/١٢/١٨
|

8 افتخار
شکوه
عظمت
١٣٩٨/١٢/١٨
|

9 به صورت سالانه
سالی یک بار
یا یک بار در سال
١٣٩٨/١٢/١٨
|

10 زیر ذره بین ١٣٩٨/١٢/١٨
|

11 احضار
دعوت
١٣٩٨/١٢/١٨
|

12 برخلاف
ضد
علیه
دربرابر
مخالف
١٣٩٨/١٢/١٨
|