نیرشیرمحمدیان

نیرشیرمحمدیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهback from٠٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٩برگشتنگزارش
18 | 0
attachment١٩:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤مجذوبگزارش
21 | 0
feed into١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/١٨رساندن بهگزارش
37 | 0
work out٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٥تمرین بدنیگزارش
44 | 0
legal١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٠فقهی - حقوقیگزارش
34 | 1
equanimity١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠یکسان دلیگزارش
21 | 0
varna١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢اشاره به کاست یا طبقه اجتماعی در هندوئیسمگزارش
37 | 0
handled٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٥عکس العمل داشتن نسبت به یک موقعیت مناسب.گزارش
16 | 1
tripped me٠٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٥باعث افتادن کسی شدن .گزارش
9 | 1
very١٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠Very=خود very existence=خود وجودگزارش
62 | 1
subject١٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠متعلقگزارش
18 | 2
clergy١٣:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٠راهبانگزارش
41 | 0
govern٢٠:٠٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨نظامگزارش
44 | 0
rebel٢٠:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨تخطیگزارش
64 | 1
journey٢٠:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨مسیرگزارش
170 | 5
observe١٩:٥٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨حساب و کتابگزارش
46 | 2
fellow men١٩:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨هم نوعانگزارش
46 | 1
drawn to١٩:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨گراییدن بهگزارش
64 | 0
drawn١٩:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨وابستهگزارش
53 | 1
institution٢٢:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣وضع کردنگزارش
55 | 3
art٢٢:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٨هستند ( شکل هنری Are )گزارش
78 | 8
rites٢٢:٥٥ - ١٣٩٦/٠٨/١٨قوانینگزارش
39 | 1
theories٢٢:١٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٨فرضیاتگزارش
67 | 1
upon٢٠:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٢مورد ( چیزی قرار گرفتن )گزارش
76 | 1
be seen١٩:٥١ - ١٣٩٥/١١/٢٨دیده شویگزارش
39 | 1