برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ن م

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 Tolerate
تحمل کردن
١٣٩٧/١١/٢٣
|

52 صفتی برای افراد باسلیقه در زمینه مد و لباس که میدانند چه لباس هایی را با هم ست کنند ١٣٩٧/١١/٢٣
|

53 پاپوش راحتی و سبک که داخل خانه پوشیده میشود ١٣٩٧/١١/٢٣
|

54 دل و روده
دل و جیگر
شجاعت
معادل brave و. Courage
مثال
I never had the guts to tell you
١٣٩٧/١١/٢٠
|