تاریخ
٤ سال پیش
متن
He disconnected the IV bottle from the overhead hook.
دیدگاه
٠

اوسرم را از قلاب بالای سرش جدا کرد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
It was a red-letter day when she got her promotion.
دیدگاه
٢

روزی که ترفیع گرفت یه روز مناسبت دار بود

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The trip completely bushed her.
دیدگاه
٠

سفر کاملا خسته اش کرد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'm bushed. Let's call it a day.
دیدگاه
٠

من خیلی خسته ام بیایید ساعت کاری را تمام کنیم