برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

naRiman

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم ١٣٩٨/١١/١٤
|

2 درشکه پستچی ١٣٩٨/١٠/١٤
|

3 نا مشخص، نا معین
not assignable
١٣٩٨/١٠/١١
|

4 خوب بودن ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

5 مانده، باقی مانده
مثلا یک طرحی روی دیوار مانده، باقیمانده
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

6 یکی از معانیش میشه : همزمان ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

7 to help sb to stop feeling shy so that they can relax and show their ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

8 زمانی که چیزی اهمیت آن کمتر از چیزی است که داریم با آن مقایسه میکنیم. ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

9 تحت تاثیر
١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

10 if you want a particular result: ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

11 عقیده ویا دانشی که همه قبول دارن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

12 Skimming is reading a text quickly to get a general idea of meaning. It can be contrasted with scanning, which is reading in order to find specific i ... ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

13 مست کردن ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

14 امید یا نقشه برای دستیابی به چیزی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

15 تسهیلات محلی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

16 فرایند بازسازی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

17 مناطق بازسازی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

18 امکامی که دولت برای مردم فراهم میکنه ، مدرسه، استخر ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

19 اولین دستگاه های نمایش فیلم که توسط ان عکس ها را با خم شدن درون ان میدیدند ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

20 فک دریایی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

21 یه نوع نهنگه ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

22 جلوی من
مثلا:جلوی من یک سینی بود
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

23 کود حیوانی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

24 کمک کننده، باعث شونده ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

25 احساس خستگی کردن ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

26 original verb : moor
لنگر انداختن
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|