rest on

پیشنهاد کاربران

بر اساس
ریشه داشتن در چیزی
بر پایه . . . باشد
مانده، باقی مانده
مثلا یک طرحی روی دیوار مانده، باقیمانده
نازل شد
An authority test upon christ
قدرت بر او نازل شد


متکی داشتن به چیزی یا کسی
منوطِ به، وابسته به، در گروِ
بر . . . . . . . استوار است، بستگی دارد
to depend on something
وابسته بودن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما