برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نرگس مددپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوست داشتن پنهانی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

2 خدا قوت ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

3 ways of life ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

4 Play sports ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

5 عادت ، رسم ١٣٩٨/٠٩/١٣
|