امتیاز‌های اوتیس

بازدید
١١
امتیاز کل
١,٧٨٩
کل مدال ها
٢٥
طلا
٠
نقره
٤
برنز
٢١
٢٢٩
×
١٠
=
٢,٢٩٠
٢٤٣
×
=
-٤٨٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
١,٧٨٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٢٩
×
١٠
=
٢,٢٩٠
٢٤٣
×
=
-٤٨٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
١,٧٨٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠