نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٨
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١