برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Nadia MOG

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 سلول های گابلت(سلول های جامی):ترشح کننده مخاط ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

52 مخاط بویایی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

53 گنبد بینی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

54 سلول های ماهیچه ای قلبی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

55 صفحات بینابینی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

56 استخوان هرمی مچ دست ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

57 استخوان مچ دست ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

58 انقباض درون گرا ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

59 ماهیچه های برون چشمی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

60 Also called extravasation ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

61 بریدگی بالا جناغی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

62 زائده خنجری استخوان جناغ ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

63 غضروفی که استخوان جناغ را به دنده ها وصل میکند ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

64 درزبین استخوان پیشانی وبینی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

65 سوراخ چانه ای در استخوان فک پایین ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

66 درپزشکی به معنای عمل تطابق چشم ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

67 ماهیچه لرزه ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

68 سارکولما(غشای پلاسمایی ماهیچه) ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

69 یورتروسل(اتساع کیستیک انتهای میزنای) ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

70 احتیاج ناگهانی برای دفع ادرار ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

71 تکرر ادرار ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

72 بیماری هیپوپروتئینمی(کمبود پروتئین در خون) ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

73 بیماری کلیه نعل اسبی(چسبیدگی دوکلیه درقسمت پایین_جلوی ستون فقرات_) ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|