مژده محمدظاهری

مژده محمدظاهری IT engineer
1995

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcedrate٠٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٢ترنجگزارش
0 | 0
colleage١٠:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/١٥همدستگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهcooperate١٤:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/١٥
• He has said he will cooperate fully with the police enquiries.
او گفته است که به طور کامل در تحقیقات پلیس همکاری خواهد کرد.
0 | 0
compass٠٩:٥٦ - ١٣٩٨/١٢/١٥
• It's best to use a compass for drawing circles or arcs for geometry.
برای رسم دایره ها و منحنی ها در هندسه بهتر است از یک پرگار استفاده شود
7 | 0
confide١١:١١ - ١٣٩٨/١٢/١٤
• She confides most of her secrets to her best friend.
او بیشتر رازهایش را با بهترین دوستش در میان می گذارد
5 | 0
repress١١:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/١٤
• She could no longer repress her fears, and she confided them to her sister.
او بیشتر از این نتوانست ترس هایش را فرونشاند و آنها را با خواهرش در میان گذاشت
2 | 0
repress١١:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/١٤
• His strict parents taught him never to cry and in general to repress his feelings.
والدین سخت گیرش بهش یاد دادند که هرگز گریه نکند و در کل احساساتش را سرکوب کند
12 | 1