عبداله موسی زاده

عبداله موسی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsuperior١٣:٥١ - ١٣٩٩/١٢/٠٦منحصربه فرد، برترگزارش
9 | 0
won ton١٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦گستاخ، سربه هواگزارش
0 | 0
witticism٠٩:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦جوک گفتنگزارش
0 | 1
break١١:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٥1 - شکستن، ترک، وقفه، خوردشدن2 - تفریح، تنفس، استراحتگزارش
9 | 1
deceptive٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٤گول زنندهگزارش
0 | 0
coach٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٢مربیگزارش
12 | 1
coherent١٩:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٣٠منطقی - منسجمگزارش
9 | 0
valid٠٢:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٢٥معتبر گزارش
18 | 0
postpone٠١:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٢٥تعویق انداختن گزارش
2 | 0
spot٠١:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٥جایگاهگزارش
7 | 1
intervene٠١:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٢٥مداخلهگزارش
2 | 0
disruptive٠١:١٠ - ١٣٩٩/١١/٢٥مخلگزارش
9 | 1
incinerate٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٨باطل، ولگزارش
2 | 0
restricted١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨محدود شدهگزارش
14 | 0
veil١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨پنهان - مخفیگزارش
14 | 1
oblige١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨ناچارگزارش
5 | 0
bulky٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢١بزرگگزارش
7 | 1
bulk٢١:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢١بزرگگزارش
9 | 0
jack١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢١بزرگگزارش
2 | 0
arch١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢١یزرگگزارش
14 | 0
discreet١٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠رازدار - رازگزارش
16 | 1
denote٢٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٩بکاررفتن - نشان دادن گزارش
16 | 1
donation٠٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥خیّر، اهداءکنندهگزارش
9 | 1
ruby٢١:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/١٣کائوچوگزارش
7 | 1
passed١٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨1 - ازکنارچیزی گذشتن2 - ازبین رفتن یارفع شدن3 - پاس شده یاقبول شده درس یاواحددرسیگزارش
25 | 2
deem٢٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦قضاوت کردنگزارش
16 | 1
kind of zither ordulcimer٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٥قانونگزارش
5 | 1
canun٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٥قانون، قاعدهگزارش
7 | 1
collapsing١٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٥نابودی، سقوط، فروریختن، غشگزارش
14 | 1
astounding١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٣/١٦متحیرکننده، متحیرگزارش
18 | 1
dismal٢٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٠ناراحت کنندهگزارش
30 | 1
oldest١٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩بزرگترین، مسن ترینگزارش
57 | 2
orderly٠١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤به ترتیبگزارش
14 | 1
slightly٠٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤بی گناهگزارش
25 | 1
kombat١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢مبارزهگزارش
14 | 2
tamper١٥:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠دخالت کردنگزارش
16 | 1
cater١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠راضی کردنگزارش
9 | 0
cater to١١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠راضی کردنگزارش
7 | 0
gawky١٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠شلختهگزارش
5 | 1
impulsively١٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩یهوییگزارش
23 | 1
volatile٠٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥گذرا، ناپایدارگزارش
37 | 1
matrons٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥هیات رئیسهگزارش
5 | 0
dowdy٠٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥بی کفایتگزارش
5 | 0
distinctive٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤به طورمشخص، به طورمجزا، متمایزگزارش
37 | 1
individually٢٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤انفرادیگزارش
14 | 0
disparately٢٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤نابرابر، نامساویگزارش
5 | 0
subsidizing١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤یارانه، کمک هزینه، کمک خرج، کمک مالیگزارش
7 | 0
believably١٧:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤باورکردنی، به شکل قابل قبولگزارش
7 | 1
perhaps likely١٧:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤احتمالاگزارش
7 | 0
frustrating١٦:١٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤بی ثمر، بی نتیجهگزارش
21 | 3