برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عبداله موسی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 منحصربه فرد،برتر ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

2 گستاخ،سربه هوا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

3 جوک گفتن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

4 1-شکستن،ترک،وقفه،خوردشدن2-تفریح،تنفس،استراحت ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

5 گول زننده ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

6 مربی ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

7 منطقی-منسجم ١٣٩٩/١١/٣٠
|

8 معتبر
١٣٩٩/١١/٢٥
|

9 تعویق انداختن
١٣٩٩/١١/٢٥
|

10 جایگاه ١٣٩٩/١١/٢٥
|

11 مداخله ١٣٩٩/١١/٢٥
|

12 مخل ١٣٩٩/١١/٢٥
|

13 باطل،ول ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

14 محدود شده ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

15 پنهان-مخفی ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

16 ناچار ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

17 بزرگ ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

18 بزرگ ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

19 بزرگ ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

20 یزرگ ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

21 رازدار-راز ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

22 بکاررفتن-نشان دادن
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

23 خیّر،اهداءکننده ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

24 کائوچو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

25 1-ازکنارچیزی گذشتن2-ازبین رفتن یارفع شدن3-پاس شده یاقبول شده درس یاواحددرسی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

26 قضاوت کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

27 قانون،قاعده ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

28 قانون ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

29 نابودی،سقوط،فروریختن،غش ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

30 محاکمه ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

31 متحیرکننده،متحیر ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

32 ناراحت کننده ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

33 بزرگترین،مسن ترین ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

34 به ترتیب ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

35 بی گناه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

36 محاکمه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

37 مبارزه ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

38 دخالت کردن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

39 راضی کردن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

40 راضی کردن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

41 شلخته ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

42 یهویی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

43 گذرا،ناپایدار ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

44 هیات رئیسه ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

45 بی کفایت ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

46 به طورمشخص،به طورمجزا،متمایز ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

47 انفرادی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

48 نابرابر،نامساوی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

49 یارانه،کمک هزینه،کمک خرج،کمک مالی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

50 باورکردنی،به شکل قابل قبول ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|