برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی نوری درویش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دویدن
اجرا کردن(سخنرانی یا سمینار)
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

2 اولویت بندی در ذهن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

3 حساب کن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|