مصطفی امیرجانی

مصطفی امیرجانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlend١٢:٤٨ - ١٤٠٢/٠٢/١٧مثالی از lend itself/oneself to معنا شده در بالا The ordered set of steps provided below lends itself to controlling implementation resources throug ... گزارش
0 | 0
deliverable١٠:١٥ - ١٤٠٢/٠٢/١٧مثالی از "دست یافتنی" Determining the desired deliverables تعیین موارد قابل انجام یا دست یافتنی ( به این معنا که مثلا در شرح کار درخواستی پروژه دقت ... گزارش
0 | 0
invest٠٩:٢٤ - ١٤٠٢/٠٢/١٧مثالی از معانی پیشنهادی مدیر گروه و آقایان محسن و سلیمان نژاد: Ensure that overall control of cost and technical aspects is invested in a single, qua ... گزارش
0 | 0
overreliance١٢:٤٩ - ١٤٠٢/٠٢/١٥مثالی از معانی پیشنهادی بالا: There was an over - reliance on “book smarts” vs. field experience اتکای بیش از حدی به �فهم ( یا هوش ) کتابی� به جای تج ... گزارش
0 | 0
thought out١٠:٣٦ - ١٤٠٢/٠٢/١١مثالی از همه معنایی آورده شده در بالا: From lessons learned, it has become clear that if an RBI program is well - thought - out, planned logically, m ... گزارش
0 | 0
agnostic٢٠:٢١ - ١٤٠٢/٠٢/٠٧در حالت صفت، ندانستن یا نداشتن نظر در مورد درستی، صحت ، خوبی و غیره چیزی. در حالت اسم شخصی که توصیف پیش گفته را داشته باشد. مثال حالت صفت: There are ... گزارش
0 | 0
evergreen٠٩:٢٠ - ١٤٠٢/٠٢/٠٤مثالی از معنایی "تداوم" پیشنهادیAzita Post - implementation programs to keep the RBI program evergreened lacked long - term follow - through برای حفظ ... گزارش
0 | 0
roll out١٠:٢٣ - ١٤٠١/١٢/٢٦روی یک نقشه نشان دادن. در جمله زیر بعد انجام اندازه گیری های مختلف و ادوات متصل به یک وسیله، این اطلاعات بر روی یک نقشه ای به نام rollout ثبت شود Al ... گزارش
0 | 0
upfront٠٩:١٢ - ١٤٠١/١٢/٢٦اگر اولیه و ابتدایی بدانیم در این صورت در جمله زیر: The more information you have upfront, the less it will end up costing. هرچه اطلاعات اولیه بیشتر ... گزارش
2 | 0
overcall٠٩:٤٣ - ١٤٠١/١٠/٢١این معنا هم در Webster آمده: "قراردادن بندی در توافق سرمایه گذاری برای پرداخت 10 تا 20 درصد اضافی تر پول در صورت درخواست تولیدکنندگان" . در این صورت ... گزارش
2 | 0
arbitrage٠٩:٤٠ - ١٤٠١/١٠/٠٣در جهت تکمیل ترجمه آقایان عفتی و زهدی، آربیتراژ که ظاهرا ترجمه فارسی هم در اقتصاد تجاری ایران ندارد خرید کالایی در یک بازار ( ارز، سهام، اوراق بهادار ... گزارش
7 | 0
free for all١٠:٤٠ - ١٤٠١/٠٩/٢٥هرج و مرج، بر اساس معنای کسفوردکه می گوید: موقعیتی ناخوشایند که در آن آزادی کامل وجود داشته و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. در مثال زیر فدراسیون بین الم ... گزارش
5 | 0
extraterrestrial٢٢:٤٠ - ١٤٠١/٠٩/٢٤در اکسفورد این معنی هم آمده است: beyond local territorial jurisdiction, as the status of persons resident in a country but not subject to its laws. ... گزارش
0 | 0
juggle١٠:٥٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٧مثتالی از مفهوم بازی کردن که منظور این باشد بخواهیم بعد از بررسی و امتحان انتخاب ها یا ایده هایی چند، آنها را مطابق الگوی مورد نظرمان مرتب و استفاده ... گزارش
2 | 0
thud٠٧:٣٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٥مثالی از صدایی که بابتش هندوانه نرسیده و کال است. Make sure to pick a large, ripe watermelon. To check ripeness, knock on the watermelon. If the kno ... گزارش
0 | 0
curated١٤:١٠ - ١٤٠١/٠٨/١٤هماهنگ با معنی آقایان خلج منفرد و عشقی، تبلیغ یک نشریه مرتبط با مسائل آزمایشگاهی: A curated collection of top articles, Thought Leaders and Insights ... گزارش
0 | 0
backfire١١:٤٨ - ١٤٠١/٠٨/١٣مثالی از تبدیل به ضد خود شدن یا نتیجه عکس داشتن دونالد ترامپ جمهوری خواه مطلب چاب شده در ستون نظرات مخالف در روزنامه حمهوری خواه نیویورک تایمز را خیا ... گزارش
0 | 0
op ed١١:١٦ - ١٤٠١/٠٨/١٣اگر opposite را به جای مقابل، مخالف ترجمه کنیم عبارتop - ed می شود صفحه مخالف یعنی صفحه ای برای درج نظرات فردمخالف نظرات سردبیر، ستون نویس، هیئت تحری ... گزارش
0 | 0
stash٠٩:٢٧ - ١٤٠١/٠٨/٠٩مثالی دیگر از ذخیره کردن There’s a lot more to the ritual than filling your wine bottles and stashing them away at a dark corner.گزارش
2 | 0
undertake٠٧:٤٩ - ١٤٠١/٠٧/٢٥در مورد ترجمه بند اول پیشنهاد آقای Farhood به نظرم معنی زیر درست تر باشد: بسیاری پس از کالج به ادامه تحصیل می پردازندگزارش
7 | 1
survive٢٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٤به جای ماندن He was survived by his two sons, an infant daughter, and his widow از او دو پسر، یک دختر شیرخوار و زن بیوه اش بجاماند.گزارش
0 | 0
long shot١١:٠٩ - ١٤٠١/٠٧/٢٣Long - shot technology فناوری که دورنمای منفعت یا موفقیت در انجام آن مشخص نباشد. مثال استفاده: Given all the uncertainties and risks around long - sh ... گزارش
0 | 0
disdain١١:١٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٢بیزازی General disdain for the outcome of the court case led to the elimination of California's "diminished capacity" law بیزاری عمومی از نتیجه پرون ... گزارش
0 | 0
diminished capacity٠٨:٥٩ - ١٤٠١/٠٧/٢٠برای درک معنی به diminished responsibility مراجع نماییدگزارش
0 | 0
diminished responsibility٠٨:٥٧ - ١٤٠١/٠٧/٢٠یا diminished capacity در قانون به معنای رفع مسئولیت کیفری است که حاصلش تخفیف در حکم بوده و در مورد فردی است که در زمان وقوع جرم از سلامت روانی برخور ... گزارش
0 | 0
nasal١٧:٠٢ - ١٤٠١/٠٧/١٩اسپری بینی nasal sprayگزارش
5 | 0
honourably٢٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٧/١٦He was a sergeant with the 101st Airborne Division in the Vietnam War from 1969 to 1970 and was honorably discharged in 1971 او از سال 1969 تا 1970م ... گزارش
0 | 0
dumb١٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٧/١١به معنای غیردقیق در: smart bomb ( pin pointed ) and dumb bomb بمب هوشمند یا دقیق و بمب غیر دقیقگزارش
2 | 0
in all١٩:٥٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٨مثالی از معنی در مجموع ذکر شده In all, 376 law enforcement officers arrived at a scene that was chaotic and uncoordinated, the report says. در مجموع ... گزارش
2 | 0
round١٩:٤٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٨مثالی از معنی گلوله که دوستان ذکر کرده اند Of the approximately 142 rounds the attacker fired inside the building, it is almost certain that he rapid ... گزارش
2 | 0
scale١١:٤٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٨مثالی از بالارفتن که توسط دوستان گفته شده است On the day of the attack, the gunman scaled a 5 - foot tall exterior fence before multiple unlocked doo ... گزارش
5 | 1
bailout١١:١٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٨فرار کردن، در رفتن از معرکه But the frequency of "bailout" alerts, which flag the presence of fleeing human traffickers in the area, desensitized tea ... گزارش
5 | 0
circumvent٢١:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٥بی خیال شدن Due to a shortage of keys, substitute teachers were often told to circumvent locks. به دلیل کمبود کلید، اغلب به معلمان جایگزین گفته می ش ... گزارش
0 | 0
prop٢١:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٥prop sth up: چیزی را باز نگه داشتن Out of convenience, some teachers frequently left doors unlocked or propped open — a violation of school policy. ... گزارش
7 | 0
complacency٢٠:٥١ - ١٤٠١/٠٥/٠٥آسودگی خیال، خوش خیالی، سرسری گرفتن Although Robb Elementary had safeguards and active shooter procedures in place, school staff had developed a cult ... گزارش
2 | 0
admonish١٢:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٠٣هشدار دادن The teacher of that classroom, who was injured during the shooting, testified that he would often be admonished by school police about the ... گزارش
0 | 0
altercation١١:١٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣بگومگو و مشاجره لفظی Before leaving for Robb Elementary School, the gunman and his grandmother had an altercation about his phone that resulted in he ... گزارش
0 | 0
stow١١:٠٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٣نگه داری البته به شکل مخفی کاری The attacker's uncle drove him to the gun store twice to pick up the rifles, and after his grandmother told him he co ... گزارش
5 | 0
response١١:٥٤ - ١٤٠١/٠٤/٣١پس از هفته ها شرح های متناقض و متضاد در پاسخ پلیس، این گزارش کامل ترین تصویر حال حاضری از قتل عام 24 می در مدرسه ابتدایی راب را به مردم ارائه می دهد. ... گزارش
0 | 0
vigilant١٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٤/٣١از آنجا که پلیس بدون رهبری یا سازمان مشخص ناشیانه وبدون هدف عمل کرد ، کارکنان مدرسه هم کمتر هوشیار شده و از سیاست های درهای قفل شده و روش های مقابله ... گزارش
0 | 0
fumble٠٩:٢٠ - ١٤٠١/٠٤/٣١As police fumbled without clear leadership or organization, school staff had grown less vigilant, straying from locked door policies and active shoot ... گزارش
0 | 1
lackadaisical٠٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٣٠بی تفاوت, عدم اشتیاق The report said officers of various agencies took a “lackadaisical approach” in their response. Investigators said many of the ... گزارش
5 | 0
takeaways٠٨:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٨درس ها These are the 4 key takeaways from the Uvalde shooting investigation reportگزارش
0 | 0
huddle٠٨:٣٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٢:By Jose Feliano in Rain And I'm here among the puddle, You and I together huddleگزارش
2 | 1
تشریع١١:١٠ - ١٤٠١/٠١/١٥قانون گذاری فلسفه تشریع رهن، رفع نگرانی از هدر رفتن دیون است; امّا اگر اطمینانی باشد که نگرانی مرتفع شود، دیگر موردى براى دریافت رهن نیست.گزارش
2 | 1
مصاب٠٨:٤٥ - ١٤٠١/٠١/١٤تقوم بخلع حذاء المصاب باید کفش مصدوم را درآوریدگزارش
0 | 1
حذاء٠٨:٤٤ - ١٤٠١/٠١/١٤تقوم بخلع حذاء المصاب باید کفش مصدوم را درآوریدگزارش
2 | 0
headwind١٨:٥٤ - ١٤٠١/٠١/٠٢نیرو یا اثری که پیشرفت و رشد را مانع می شود Power - plant construction is facing headwinds in the U. S. as renewable energy projects and slack deman ... گزارش
5 | 0
tailwind١٨:٠٥ - ١٤٠١/٠١/٠٢این عبارت به منظور تشریح موقعیت یا شرایطی که طی آن سرعت رشد، سرمایه گذاری یا سودبرای تجارت افزایش یافته، بکار می رود. یا به عبارتی زمانی که نیرو یا ا ... گزارش
18 | 0
bird’s eye view١٣:٢٤ - ١٤٠١/٠١/٠٢کلیت Facts about crude oil and gas Industry represents a bird’s eye view on this strategic industryگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهleitmotif١٠:٣١ - ١٤٠١/٠٩/٢٩
• Managed competition, rather than a free market in health care, is the leitmotif of the reforms.
مضمون یا انگیزه اصلاحات در بخش مراقبت از سلامت، رقابت مدیریت شده به جای بازار آزاد است.
0 | 0
leitmotif١٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/٢٩
• Her designs in clothing became a leitmotif of the 1970s.
طرح های لباس او مد روز دهه 1970 شد.
0 | 0
leitmotif٠٩:٥٩ - ١٤٠١/٠٩/٢٩
• The poet uses volcanic imagery to convey the poem's leitmotif of repressed passion.
شاعر از تصاویر آتشفشانی استفاده می کند تا شور و شوق سرکوب شده در مضموم شعر را منتقل کند.
0 | 0
enforce١٠:٢٥ - ١٤٠١/٠٩/٢٦
• I must enforce upon you the importance of this matter.
من باید اهمیت این موضوع را به شما یادآور یا تاکید کنم.
0 | 0
dodgy١٨:٢٦ - ١٤٠١/٠٩/٢٥
• I don't want to get involved in anything dodgy.
من نمی خوام درگیر هیچ چیز خلافی بشم
0 | 1
terse١١:١٠ - ١٤٠١/٠٩/٢٥
• The terse announcement gave no reason for Harris's resignation.
اطلاعیه مختصر دلیلی برای استعفای هریس ارائه نداد.
0 | 0
free for all٠٨:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/٢٥
• Our argument about abortion was a free-for-all.
بحث ما در مورد سقط جنین یک جدال پر هیاهو بود.
0 | 0
proclaim١١:١٥ - ١٤٠١/٠٩/٢٣
• In a ceremony today, state officials will proclaim Nevada 375 the Extraterrestrial Highway.
امروز در مراسمی مقامات ایالتی بزرگراه فراایالتی نوادا375 را اعلام خواهند کرد.
0 | 0
grail٠٠:١٨ - ١٤٠١/٠٩/٢٢
• Nuclear fusion is the Holy Grail of energy production.
همجوشی هسته ای آرزوی سخت و رویائی تولید انرژی است
0 | 0
emancipation١٦:٢٨ - ١٤٠١/٠٩/٢٠
• At that time, complete emancipation of women had not worked out in actual practice.
در آن زمان آزادی کامل زنان در فعالیت واقعی حل نشده بود.
0 | 0
quicksand١٥:٥٥ - ١٤٠١/٠٩/٢٠
• I was about to sink into the quicksand of sin.
نزدیک بود در باتلاق گناه غرق شوم
0 | 0
quicksand١٥:٥٢ - ١٤٠١/٠٩/٢٠
• Conceit is the quicksand of success.
غرور باتلاق موفقیت است.
0 | 0
emancipation١٣:١١ - ١٤٠١/٠٩/٢٠
• The world identifies Lincoln with emancipation.
دنیا لینکلن را با اعطاء آزادی به بردگان می شناسد.
7 | 0
emancipation١٣:١٠ - ١٤٠١/٠٩/٢٠
• The starting point for emancipation was the freeing of children of slaves born after a certain date.
نقطه شروع آزادی برده، آزادی فرزندان بردگانی بود که بعد از تاریخ مشخص به دنیا آمده بودند
0 | 0
dubious٠٩:١٦ - ١٤٠١/٠٩/١٧
• I'm dubious about his promises to change his ways.
من در مورد وعده های او برای تغییر رویه هایش شک دارم.
2 | 0
inflated١٢:٠٠ - ١٤٠١/٠٩/١٠
• The media have grossly inflated the significance of this meeting.
رسانه ها اهمیت این جلسه را بسیار برجسته کردند
0 | 0
inflated١١:٥٨ - ١٤٠١/٠٩/١٠
• A few bidders inflated the prices on purpose.
تعداد کمی از شرکت کنندگان در مزایده به عمد قیمت ها را افزایش دادند.
0 | 0
garrison١١:٣١ - ١٤٠١/٠٩/٠٩
• Two regiments were sent to garrison the town.
دو هنگ برای دفاع شهر اعزام شد
0 | 0
articulate١٠:٥٦ - ١٤٠١/٠٩/٠٨
• The teachers help the children to be more articulate about their strengths and weaknesses.
معلمان به کودکان کمک می کنند که راحت تر و روشن تر در مورد توانایی ها و ضعف های خود صحبت کنند
0 | 1
articulate١٠:٥٤ - ١٤٠١/٠٩/٠٨
• A baby cannot use articulate speech.
یک بچه از بیان شیوا نمی تواند استفاده کند
0 | 0
articulate١٠:٥٣ - ١٤٠١/٠٩/٠٨
• Many people are unable to articulate the unhappiness they feel.
مردم بسیاری قادر به بیان قابل فهم احساس ناخشنودی خود نیستند.
0 | 0
inconsiderate١٠:٤١ - ١٤٠١/٠٩/٠٦
• Being inconsiderate to the doctor will get you off on the wrong footing.
عدم توجه به دکتر، شما را در مسیر اشتباه قرار می دهد.
2 | 0
inconsiderate١٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٦
• He's often inconsiderate to his family.
او اغلب نسبت به خانواده اش بی تفاوت است
0 | 0
intractable٠١:٠٠ - ١٤٠١/٠٨/٣٠
• Would lawmakers mandate hospitalization for intractable nausea and vomiting during pregnancy?
آیا قانونگذاران بستری شدن را برای تهوع و استفراغ غیرقابل درمان دوران بارداری اجباری می کنند؟
0 | 0
limbo٠٠:٣٠ - ١٤٠١/٠٨/٣٠
• I was in a kind of athletic limbo, in between national championship class and true international standard.
من در یک بلاتکلیفی ورزشی قرار داشتم ، در بین ( شرکت در مسابقه ای در ) سطح رقابت ملی و ( شرکت در مسابقه ای با سطح ) استاندارد بین المللی واقعی
0 | 0
limbo٠٠:١٥ - ١٤٠١/٠٨/٣٠
• The project must remain in limbo until the committee makes its decision.
پروژه تا تا زمانی که کمیته تصمیم خود را اتخاذ کند، باید معلق باقی بماند
0 | 0
juggling١٤:١١ - ١٤٠١/٠٨/٢٧
• The accountant went to prison for juggling his firm's accounts.
حسابدار بخاطر دستکاری حساب های شرکت به زندان رفت
0 | 0
juggling١٤:١٠ - ١٤٠١/٠٨/٢٧
• Why is Mary always juggling the furniture about?
چرا مری همیشه ترتیب چیدن مبلمان را عوض می کنه؟
0 | 0
juggle٠٩:٠٠ - ١٤٠١/٠٨/٢٧
• He can juggle a fan into a bird.
او می تو نه با تردستی یک پنکه را پرنده کنه.
2 | 0
juggle٠٨:٥٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٧
• Don't juggle with words any more. I know what you mean.
با کلمات بازی نکن، میدونم منظورت چیه.
0 | 1
backfire١٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٥
• Some experts worry that the rollout strategy could backfire.
برخی متخصصان نگران هستند که راهبرد عرضه محصول جدید ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد
0 | 0
loophole٢٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٤
• The loophole has allowed hundreds of drink-drivers to avoid prosecution.
راه گریز از قانون اجازه داده است از تعقیب کیفری صد ها راننده مست اجتناب شود
0 | 0
gist٠٩:٠٥ - ١٤٠١/٠٨/٢٤
• The gist of his argument is that full employment is impossible.
لب بحث او اینه که استخدام دائم غیرممکن است
5 | 0
premiere٠٩:١٠ - ١٤٠١/٠٨/٢٢
• The movie's premiere was an exciting event, but the audience was disappointed with the film itself.
اولین نمایش یا اکران فیلم حادثه ای مهیج بود ولی تماشاچیان از خود فیلم مایوس و ناامید شدند.
0 | 0
premiere٠٩:٠٥ - ١٤٠١/٠٨/٢٢
• The opera premiered in London.
اپرا برای بار اول در لندن به نمایش درآمد
0 | 0
viking٠٨:٥٠ - ١٤٠١/٠٨/٢١
• There is very little evidence for Viking slave-raiding and slave-trading among the peasant population.
شواهد بسیار اندکی از برده گیری و تجارت آن در میان جمعیت وحشی وایکینگ وجود دارد.
0 | 0
raiding٠٨:٠٥ - ١٤٠١/٠٨/٢١
• I caught him raiding the fridge again .
او را در دستبرد دوباره به یخچال گیر انداختم.
0 | 0
charter٠٨:٠٤ - ١٤٠١/٠٨/٢١
• a charter plane
هواپیمای دربست شده
2 | 0
viking٠٧:٢٣ - ١٤٠١/٠٨/٢١
• You'd wed your daughter to a stinking Viking!
تو دخترت راعروس یک وایکینگ بدبو کرده ای!
0 | 0
predicament١٢:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٠
• How were we to escape this awful predicament?
چطوری ما می تونستیم از این گرفتاری وحشتناک رها شویم؟
5 | 0
hassle٠٩:٠١ - ١٤٠١/٠٨/١٨
• Try not to get into a hassle with this guy.
سعی نکن با این فرد وارد چر و بحث بشی
2 | 0
accompaniment١٠:١١ - ١٤٠١/٠٨/١٦
• The team came out to the accompaniment of fireworks.
تیم به همراه آتش بازی پیدایش شد
0 | 0
lash out٠٩:٢٣ - ١٤٠١/٠٨/١٦
• Let's lash out and have champagne.
بیائید عرق خوری کنیم و شامپاین بخوریم
2 | 0
ad hoc٠٩:١٨ - ١٤٠١/٠٨/١١
• This is an ad hoc committee specially established to deal with a particular subject.
این هیئتی است ویژه که بخصوص برای بررسی یک موضوع خاص ایجاد شده است.
0 | 0
ad hoc٠٩:٠٤ - ١٤٠١/٠٨/١١
• Ad hoc legislation was passed in order to combat the problem.
به منظور مبارزه با مشکل، قانونی خاص و ویژه ای تصویب شد.
7 | 0
ad hoc٠٨:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/١١
• Problems were solved on an ad hoc basis.
مشکلات به صورت موردی حل و فصل شدند.
5 | 0
peter١٢:١١ - ١٤٠١/٠٨/٠٩
• Rob Peter to pay Paul.
از پیتر بدوزد تا به پول بدی
0 | 0
heartily١٩:١٥ - ١٤٠١/٠٧/٢٩
• I heartily agree with her on this.
روی این موضوع من با او کاملا موافقم
0 | 0
heartily١٩:١٢ - ١٤٠١/٠٧/٢٩
• They ate heartily.
آنها مقدار زیادی غذا خوردن یا تا جا داشتن غذا خوردن
0 | 0
germany١٨:٢٠ - ١٤٠١/٠٧/٢٥
• Germany and France pledged to maintain the differential between their two currencies.
آلمان و فرانسه تعهدنمودن که اختلاف بین دو واحد پولیشان را حفظ نمایند.
2 | 0