spin off


1- از گیر چیزی راحت شدن، خلاص شدن 2- بهره یا منفعت ثانوی یا پیش بینی نشده تولید کردن، (رها سازی بخشی از دارایی یا شعبات شرکت و تقسیم سهام آن میان سهامداران - تبدیل بخشی از دارایی یا شعبات شرکت به یک شرکت جدید و تقسیم سهام آن میان سهامداران) بخشه سازی، شرکت بخشه سازی شده (تفکیک شده)

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )
• : تعریف: of products, to come into being as the result of the creation of other products.
اسم ( noun )
حالات: spin-offs
(1) تعریف: something that results from the production or operation of another thing.

- military spin-offs from the space programs
[ترجمه گوگل] برخاسته های نظامی از برنامه های فضایی
[ترجمه ترگمان] عقب نشینی نظامی از برنامه های فضایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a reorganization of a corporation in which its stock is divided into two or more parts, each of which is transferred separately to the stockholders.

جمله های نمونه

1. The company is trying to spin off part of its business.
[ترجمه گوگل]این شرکت در تلاش است تا بخشی از تجارت خود را از بین ببرد
[ترجمه ترگمان]این شرکت می کوشد تا بخشی از کسب وکار خود را دور بیاندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Tenneco plans to spin off its shipbuilding unit by issuing separately traded shares in a new shipbuilding company to Tenneco shareholders.
[ترجمه گوگل]تنکو در نظر دارد واحد کشتی سازی خود را با انتشار سهام معامله شده جداگانه در یک شرکت کشتی سازی جدید برای سهامداران تنکو جدا کند
[ترجمه ترگمان]Tenneco در نظر دارد تا با صدور جداگانه سهام در یک شرکت کشتی سازی جدید به سهامداران Tenneco، واحد کشتی سازی خود را دور بیاندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Union Carbide is to spin off its industrial gases business to form a free standing company.
[ترجمه گوگل]یونیون کاربید قرار است تجارت گازهای صنعتی خود را برای تشکیل یک شرکت مستقل از بین ببرد
[ترجمه ترگمان]اتحادیه اروپا قرار است تجارت گازهای صنعتی خود را دور بیاندازد تا یک شرکت برجسته آزاد تشکیل دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She would spin off, like a Texan tornado, and establish her centre of gravity in paradise!
[ترجمه گوگل]او مانند یک گردباد تگزاسی می چرخید و مرکز ثقل خود را در بهشت ​​مستقر می کرد!
[ترجمه ترگمان]او مانند یک گردباد تگزاسی، دور می شد و مرکز ثقل خود را در بهشت به وجود می آورد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They have used more specialised stem cells—ones that spin off only cardiac cells—to repair the hearts of people with heart failure.
[ترجمه گوگل]آنها از سلول های بنیادی تخصصی تری استفاده کرده اند - سلول هایی که فقط سلول های قلبی را از بین می برند - تا قلب افراد مبتلا به نارسایی قلبی را ترمیم کنند
[ترجمه ترگمان]آن ها از سلول های بنیادی بیشتری استفاده کرده اند - آن هایی که تنها از سلول های قلبی دور می شوند - برای ترمیم قلب افراد با شکست قلبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Yet it has now changed its mind spin off TIM in order to reduce its debts.
[ترجمه گوگل]با این حال، اکنون نظر خود را تغییر داده است تا بتواند بدهی های خود را کاهش دهد
[ترجمه ترگمان]با این حال، حالا ذهن خود را تغییر داده است تا TIM را کاهش دهد تا بدهی های خود را کاهش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Twilightish: Would you like to see spin off movies for the Saga? Perhaps an Amazon Coven movie?
[ترجمه گوگل]Twilightish: آیا دوست دارید فیلم های اسپین آف را برای Saga ببینید؟ شاید یک فیلم آمازون کاون؟
[ترجمه ترگمان]سی ان ان : دوست دارید فیلم بازی را برای حماسه Saga ببینید؟ شاید یک فیلم \"آمازون Coven\"؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. While hundredsof wind turbines spin off of European coasts, the industry is onlygetting started in the United States.
[ترجمه گوگل]در حالی که صدها توربین بادی از سواحل اروپا می چرخند، این صنعت تازه در ایالات متحده شروع شده است
[ترجمه ترگمان]در حالی که توربین های بادی hundredsof از سواحل اروپایی خارج می شوند، این صنعت در ایالات متحده شروع به کار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Also preparing to spin off Macau operations through an IPO is Adelson's Las Vegas Sands (LVS), although the company has yet to provide any specific details of the offering.
[ترجمه گوگل]همچنین شرکت Adelson's Las Vegas Sands (LVS) برای جدا کردن عملیات ماکائو از طریق IPO آماده می شود، اگرچه این شرکت هنوز جزئیات خاصی از عرضه ارائه نکرده است
[ترجمه ترگمان]همچنین در حال آماده شدن برای دور کردن عملیات ماکائو از طریق IPO ها در لاس وگاس Sands (LVS)است، اگرچه این شرکت هنوز هیچ گونه جزئیات خاصی از ارائه ارائه نداده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Or perhaps ITA could spin off its res system business into a new company.
[ترجمه گوگل]یا شاید ITA بتواند کسب و کار خود در زمینه سیستم های رزولوشن را به یک شرکت جدید تبدیل کند
[ترجمه ترگمان]یا شاید ITA بتواند کسب وکار خود را به یک شرکت جدید تبدیل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Their original aim was to spin off Carrefour's property portfolio, which would have brought a one-off gain, but plummeting property values undermined the plan.
[ترجمه گوگل]هدف اولیه آنها جدا کردن سبد دارایی کارفور بود که می توانست سود یکباره به همراه داشته باشد، اما کاهش شدید ارزش املاک این طرح را تضعیف کرد
[ترجمه ترگمان]هدف اصلی آن ها این بود که پورتفولیوی املاک کارفور را که یک دستاورد بزرگ را باخود آورده بود، دور بزند، اما کاهش ارزش های ملکی این طرح را تضعیف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Atari's solution was to spin off a set of radio-controlled joysticks, which could be used across the room without a cable.
[ترجمه گوگل]راه‌حل آتاری این بود که مجموعه‌ای از جوی استیک‌های رادیویی کنترل‌شده را بچرخاند، که می‌توانستند در سراسر اتاق بدون کابل استفاده شوند
[ترجمه ترگمان]راه حل آتاری، دور زدن مجموعه ای از joysticks کنترل رادیویی بود که می توانست بدون سیم از آن در عرض اتاق استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Disney executives believe the porcelain models will become another lucrative spin off for their cartoon empire.
[ترجمه گوگل]مدیران دیزنی بر این باورند که مدل های چینی تبدیل به یک اسپین آف پرسود دیگر برای امپراتوری کارتونی آنها خواهد شد
[ترجمه ترگمان]مدیران دیزنی بر این باورند که مدل های چینی تبدیل به یک چرخش پرسود دیگر برای امپراتوری کارتون خود خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The largest IPO of the year may be electrical utility Enel SpA, which the government hopes to spin off.
[ترجمه گوگل]بزرگترین IPO سال ممکن است شرکت برق Enel SpA باشد که دولت امیدوار است آن را از بین ببرد
[ترجمه ترگمان]بزرگ ترین IPO ها سال آینده ممکن است utility electrical SpA SpA باشد که دولت امیدوار است دور شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. One unexpected spin-off of the course was the forming of some really close friendships.
[ترجمه گوگل]یکی از نتایج غیرمنتظره این دوره، شکل گیری چند دوستی بسیار نزدیک بود
[ترجمه ترگمان]دور شدن غیرمنتظره این مسیر، تشکیل یک دوستی نزدیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The TV comedy series is a spin-off of the original movie.
[ترجمه گوگل]مجموعه تلویزیونی کمدی اسپین آف فیلم اصلی است
[ترجمه ترگمان]سریال کمدی تلویزیونی یک فیلم دور از فیلم اصلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The research has had spin-offs in the development of medical equipment.
[ترجمه گوگل]این تحقیق در توسعه تجهیزات پزشکی دارای نتایج فرعی بوده است
[ترجمه ترگمان]این تحقیق در زمینه توسعه تجهیزات پزشکی spin شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The company put out a report on commercial spin-offs from its research.
[ترجمه گوگل]این شرکت گزارشی در مورد نتایج تجاری حاصل از تحقیقات خود ارائه کرد
[ترجمه ترگمان]این شرکت گزارشی در رابطه با offs تجاری از تحقیقات خود منتشر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Laser research has had important spin-offs for eye surgery.
[ترجمه گوگل]تحقیقات لیزری نتایج مهمی برای جراحی چشم داشته است
[ترجمه ترگمان]تحقیقات لیزری برای جراحی های چشم اهمیت بسیاری داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. This new material is a spin-off from the space industry.
[ترجمه گوگل]این ماده جدید برگرفته از صنعت فضایی است
[ترجمه ترگمان]این ماده جدید از صنعت فضا دور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The stage show is a spin-off from a television programme.
[ترجمه گوگل]نمایش صحنه ای برگرفته از یک برنامه تلویزیونی است
[ترجمه ترگمان]نمایش مرحله یک نمایش فرعی از برنامه تلویزیونی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. We already knew films were just projected light, as a spin-off discovery from experimentation with Park Drives.
[ترجمه گوگل]ما قبلاً می دانستیم که فیلم ها فقط به عنوان یک کشف فرعی از آزمایش با پارک درایوز هستند
[ترجمه ترگمان]ما قبلا می دانستیم که فیلم ها فقط نور پیش بینی شده اند، به عنوان یک اکتشاف فرعی از آزمایش با دیسک گردان های پارک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. But the drama of a violent conflict that was caused partly by environmental factors has not had a spin-off effect for turtles.
[ترجمه گوگل]اما نمایش یک درگیری خشونت‌آمیز که تا حدی به دلیل عوامل محیطی ایجاد شد، برای لاک‌پشت‌ها تأثیری نداشت
[ترجمه ترگمان]اما درام یک درگیری خشونت آمیز که ناشی از عوامل محیطی است، اثر spin برای لاک پشت ها نداشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. They were probably introduced as a spin-off from the revived interest in heraldry in the early eighteenth century.
[ترجمه گوگل]آن‌ها احتمالاً به‌عنوان منشعب از علاقه احیا شده به هرالدریک در اوایل قرن هجدهم معرفی شدند
[ترجمه ترگمان]آن ها احتمالا به عنوان یک دور از علاقه احیا شده در heraldry در اوایل قرن هجدهم معرفی شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. It was the year of spinoffs, surging financial markets and surfing the Net.
[ترجمه گوگل]سال اسپین‌آف‌ها، جهش بازارهای مالی و گشت و گذار در اینترنت بود
[ترجمه ترگمان]سال the، بازارهای مالی جاری و گشت و گذار در اینترنت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. But the spin-off will hold exclusive rights to the vaccine and related scientific data.
[ترجمه گوگل]اما این اسپین آف دارای حقوق انحصاری برای واکسن و داده های علمی مرتبط خواهد بود
[ترجمه ترگمان]اما اسپین آف حق انحصاری برای واکسن و داده های علمی مربوطه را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. The online catalogue was a spin-off which did not stem from any desire to serve the user better.
[ترجمه گوگل]کاتالوگ آنلاین یک اسپین آف بود که از هیچ تمایلی برای ارائه خدمات بهتر به کاربر سرچشمه نمی گرفت
[ترجمه ترگمان]کاتالوگ آنلاین یک چرخش چرخشی بود که هیچ تمایلی به خدمت به کاربر نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. Speculation of a spinoff has lifted shares in recent months to a record high of 619 on Jan.
[ترجمه گوگل]حدس و گمان یک اسپین آف، سهام را در ماه های اخیر به رکورد 619 در ژانویه رسانده است
[ترجمه ترگمان]در ماه ژانویه، گمانه زنی در مورد یک محصول فرعی، سهام را در ماه های اخیر به رکورد high تن رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• base one thing on something that was done previously; television show that is based on a film or on another television show
a spin-off is something useful that happens unexpectedly as a result of activities that were designed to achieve something else.
a spin-off is also a book, film, or television series that is derived from a similar book, film or television series that has been very successful.
byproduct, offshoot; tv program or series based on a previous one; process of making a subsidiary an independent company (usually shares of the new firm are given to shareholders of the parent firm)

پیشنهاد کاربران

✔️ تشکیل یک زیرمجموعه شرکتی جدید از دل شرکت مادر موجود
✔️ ( of a parent company ) turn a subsidiary into a new and separate company
✔️ to form a separate company from part of an existing company
...
[مشاهده متن کامل]

👈🏿 The company is trying to spin off part of its business
👈🏿 Developer of blocked Keystone XL pipeline to spin off oil business
👈🏿 "the corporation announced plans to spin off its computer systems arm"
✔️produce something new based on a popular television programme, film, personality, etc
👈🏿 "the group hopes to spin off a TV series based on the movie"

[اقتصاد]
درون واگذاره ، درون واگذاری ، درون شرکت واگذاری ، واگذاریِ درون شرکتی
شرکت بخشه ای
شرکت زایشی ( از کسب و کار اصلی )
واگذاری
پیامد غیرمنتظره اما خوب
نتیجه اتفاقی
از جاده خارج شدن ماشین
اسپین آف ( انگلیسی: Spin - off ) یا مشتق به یک رمان، برنامه رادیویی، برنامه تلویزیونی، بازی ویدیویی، فیلم یا هر کار روایتی گفته می شود که بر اساس داستان یا مفهوم یک اثر دیگر باشد. اسپین آف ممکن است جزئیات بیشتری از آن را روایت کند، و یا روایتگر داستان متفاوتی باشد. اسپین آف ها معمولاً بر اساس کارهای بسیار موفق ساخته می شوند و گاه بر اساس شخصیت های فرعی آن داستان هستند.
...
[مشاهده متن کامل]

( ویکی پدیا )

spin off ( اقتصاد )
واژه مصوب: درون گذاری
تعریف: فروش بنگاه وابسته به شرکت مادر ( parent company ) با هدف ایجاد شرکت جدید
اقتباس
چرخش - عقب نشینی
مجموعه ای برگرفته از یک مجموعه مشابه و موفق. ( که می تونه مربوط به کتاب، فیلم یا برنامه تلویزیونی باشه ) .
[رسانه و داستان و بازی رایانه ای]
داستان فرعی ، نمایش فرعی ، روایت فرعی
بازسازی فیلم
مشتق شدن
تقسیم سهام شرکت فرعی بین سهامداران شرکت اصلی
قسمت های غیر اصلی و غیر مرطبت به داستان راجب به فیلم و سریال
( درباره شرکت ها، کسب و کارها ) واگذاری
به عنوان فیلم یا سریالی که موضوع مرتبط ولی مسقل از فیلم یا سریال اصلی داره که یا بعد از فیلم اصلی تولید میشه یا همراه با اون
دنباله؛ نتیجهٔ غیرمترقبه
مستقل شدن زیر شاخه های شرکت یا کمپانی مادر و تاسیس شرکت مسقل و جدا که بعد از جدا شدن spun off نامیده می شوند.
to make part of a company into a separate and partly independent company
a new product that is based on another that already exists.
نتیجه فرعی چیزی
فرآورده و محصول جانبی ( از یک پروژه اصلی و بزرگتر )
پیامد جانبی
سپین آف، در واقع یک استراتژی بسیار خوب برای سازمان هایی است که با سرعت نسبتاً قابل قبولی رشد کرده و قادر به مدیریت شرایط فعلی خود نیستند.
اسپین آف زمانی اتفاق می افتد که یک کسب و کار بالغ، برای رسیدن به بهره وری هرچه بیشتر و تسهیل امور، بخشی از سازمان خود را واگذار کرده و یک نهاد مستقل ایجاد می کند. برای مثال، یک سازمان ممکن است، بخشی را که برای یک مدت طولانی، بازدهی و رشد مناسبی نداشته است، ( به اصطلاح ) اسپین آف کند و از این طریق تمرکز اصلی خود را بر روی محصول یا سرویسی بگذارد که به نظر زمینه ی رشد بیشتری خواهد داشت. معمولاً انتظار می رود شرکت هایی که از طریق اسپین آف از سازمان اصلی جدا می شوند، ارزش بسیار بیشتری نسبت به زمانی که جزئی از یک کسب و کار بزرگتر بوده اند، پیدا کنند. به طور خلاصه می توان گفت اسپین آف، خروج یک پروژه جدید ناشی از کارافرینی سازمانی از بدنه کسب و کار مادر است، که به نتایج قابل قبول اولیه رسیده باشد.
...
[مشاهده متن کامل]

محصول/نتیجه جانبی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٦)

سوال های مرتبط