برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی رجبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Shiver ::: لرزیدن ( از شدت سرما )

Tremble:::: لرزیدن ( از شدت ترس ، اضطراب و ناراحتی )
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

2 Shiver ::: لرزیدن ( از شدت سرما )

Tremble:::: لرزیدن ( از شدت ترس ، اضطراب و ناراحتی )
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

3 گلوگاه ، تنگنا
Bottleneck
١٤٠٠/٠١/١٩
|

4 غلبه کننده ١٤٠٠/٠١/١٩
|

5 قانونی ، منطقی ١٤٠٠/٠١/١٧
|

6 Coincide ::: مصادف شدن ، منطبق شدن

Coincidence ::: تصادف ، تطابق

Coincidental with ::: مصادف با ، منطبق با
١٤٠٠/٠١/١٥
|

7 Coincide ::: مصادف شدن ، منطبق شدن

Coincidence ::: تصادف ، تطابق

Coincidental with ::: مصادف با ، منطبق با
١٤٠٠/٠١/١٥
|

8 Coincide ::: مصادف شدن ، منطبق شدن

Coincidence ::: تصادف ، تطابق

Coincidental with ::: مصادف با ، منطبق با
١٤٠٠/٠١/١٥
|

9 فراتر رفتن ،فراتر شدن ، فراتر بردن

( فراتر از حد انتظار رفتن )
١٤٠٠/٠١/١٣
|

10 سنگین ١٤٠٠/٠١/١١
|