برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم مولاپرست

کارشناس ارشد رشته مطالعات ترجمه ،مترجم متون علمی و فنی،روانشناسی،زیست شناسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تجلی،نمود ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

2 رانت خواری ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

3 جنجال به پا کردن،جلب توجه کردن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

4 بحثبرانگیز،جنجالی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

5 لازم به ذکر است،شایان ذکر است ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

6 بی تحرکی،رکود،بی حرکتی،تنبلی،بیکاری،انفعال ١٣٩٨/٠٩/١١
|

7 انفعال ١٣٩٨/٠٩/١١
|

8 قبل از اینکه ،پیشاپیش ١٣٩٨/٠٩/١١
|

9 سطح ایالتی ١٣٩٨/٠٩/١١
|

10 خود وارد عمل شدن،دست به کار شدن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

11 پیشنهاده ١٣٩٨/٠٩/١١
|

12 حتمی،قریب الوقوع ١٣٩٨/٠٩/١١
|

13 استعاره ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

14 غنیمت شمردن ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

15 نهادگرایی ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

16 کارافرینی سیاسی ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

17 حرفه پزشکی ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

18 اولویت بندی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

19 امتیاز دادن ،نمره دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

20 تعاملی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

21 تدریجی گرایی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

22 تدریجی گرا ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

23 براورد بیش از اندازه ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

24 خرد پذیری (روانشناسی) ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

25 دستاورد،منفعت ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|