برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد طاهری

French & English
Mohamadtaherix@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اجاق,
stove
hob is a British term of stove top or cooktop
١٣٩٧/١٠/٠٩
|

2 1. The story of a book, film, play, etc
(داستان)

2. To make a secret plan to do something wrong
(توطئه)

3. یه قطعه زمین
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

3 انتزاعی، غیر جسیم، معنوی ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

4 وجهه، شهرت(خوب یا بد) ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

5 بطور مداوم، پیوسته ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

6 مداوم، پیوسته ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

7 هزینه های راه اندازی و عملکرد شغل، تجهیزات و... ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

8 گردش مالی، درآمد فروش ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

9 جذب سرمایه یا افزایش سرمایه ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|