محمد حسین کریمی

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهONE١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤یک، یگانه، واحد و. . . . .گزارش
7 | 1
لاعب١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤بازیکنگزارش
34 | 1
رابع٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤چهارمگزارش
12 | 0
سابع٠٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٤هفتمگزارش
12 | 0
ابادیس٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤https://abadis. ir/گزارش
55 | 2
ثالث٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤سومگزارش
18 | 0
سنه٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤سالگزارش
23 | 1
خامس٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤پنجم گزارش
9 | 0
سنوات٠٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٤سال ها ( جمع مکسر سَنَه ) ه=تگزارش
21 | 1
یومان٠٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٤دو روز ( کلمه ای مثنی هست و نشانه ی مثنی/ ان/ و /ین/ است )گزارش
113 | 2
عاشورا٠٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤دهمگزارش
12 | 1
تاسع٠٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٤نهمگزارش
16 | 0
تسع٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤نهگزارش
12 | 1
عشر٠٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٤دهگزارش
12 | 0
ثلاثه٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤سهگزارش
18 | 0
ثانی٠٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٤دومگزارش
12 | 0
فائز٠٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤برنده. . . . پیروز. . . . موفق. . . . هم معنی ناجحگزارش
28 | 1
you're welcome٠٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤خواهش میکنم. . . . قابلی نداردگزارش
23 | 1
boy٠٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤پسر بچه گزارش
21 | 0
girl٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٤دختر. . . . ( لطفا از پیج جدیدم دیدن فرمائید من دارای ۲ پیج هستم )گزارش
30 | 2
hello٠٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤سلام. . . . درود. . . . هم معنی Hi. . . . کلمه ای برای ندا و صدا کردن فرد منادا که در آغاز صحبت به کار میرودگزارش
25 | 4

فهرست جمله های ترجمه شده