برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آره،آری،بله،بلی(خودمانی) ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

2 دو ماه دیگر است ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

3 جمع قبر،قبر ها،گور ها و... ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

4 مخفف Short Message Service،پیامک ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

5 باز شده ی sms،پیامک،سرویس پیامک یا پیام کوتاه ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

6 تاکسی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

7 اتوبوس
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

8 پلیس،پاسبان و... ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

9 نقشه،نقشه راه ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

10 دیدن....تحقیق....مطالعه....یادگیری ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

11 پیدا، آشکار ، نمایان و .... ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

12 عبادت کننده
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

13 شب زنده دار....عبادت ‌خنده شب
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

14 عالم، فقیه، مرجع، صاحب نظر، کوشنده، پژوهنده،کوشش کننده،دانشمند و... ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

15 در آمد و شد شب ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

16 پاک کردن، حذف کردن،برگشت،خارج شدن،تصحیح...
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

17 علامتی نگارشی که نشان دهنده ی امری یا خبری بودن جمله شده و آخر جمله می آید.در بعضی موارد معنی dot میدهد.مثل لینک:com. ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

18 کوه،کوهپایه،کوه زار،کوهستان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

19 گران،ارزشمند،با ارزش،گرانبها ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

20 ارزان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

21 از دیدار شما خوشحالم،از دیدار شما خوشبختم،از دیدن شما خشنود شدم و... ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

22 در را باز کن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

23 بله،آره،آری،تایید کردن،درست ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

24 رود،رودخانه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

25 در پناه خدا....در امان خدا....در امنیت خدا....جمله ای برای به خدا سپردن است ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

26 روستا،دهکده،آبادی، دهات،ده و .... ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

27 هم شهر و هم اسم دختر به حساب می آید ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

28 اتاق،غرفه،مغازه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

29 طولانی،بلند،درازمدت،مفصل ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

30 فراموشی ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

31 از یاد بردن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

32 زیبا،خوشگل،قشنگ،خوش نما،آراسته،زیبا رو ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

33 آفت....آسیب....بلا ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

34 تابلو ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

35 آنها....آنان....آن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

36 میز ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

37 اینها ....اینان.... این ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

38 اینها....اینان....این ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

39 این....اشاره ی به نزدیک مونث(زن) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

40 این....اشاره ی به نزدیک مذکر(مرد) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

41 آن....اشاره ی به دور مونث(زن)
در بعضی جاها به معنای جمله ربط دارد که امکان دارد معنی این بدهد
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

42 آن....اشاره ی به دور مذکر(مرد) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

43 آیا....هم معنی اَ....برای پرسیدن سوالاتی که جواب آن نعم(بله)و لا(خیر) است به کار میرود. ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

44 سنگ....جمع مکسر آن احجار ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

45 یک،یگانه،واحد و..... ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

46 بازیکن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

47 https://abadis.ir/ ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

48 سال ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

49 سال ها(جمع مکسر سَنَه)
ه=ت
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

50 دو روز(کلمه ای مثنی هست و نشانه ی مثنی/ ان/ و /ین/ است) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 help
• His wife helped him in his political career.
• همسرش در حرفه سیاسی به او کمک کرد
١٣٩٩/١٠/٢٧
|