برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فوتبال....football.......soccer ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

2 اَکَلتُ ١٣٩٩/١١/٢٥
|

3 مبارک،تبریک(این ها نیز نوعی ریشه
عربی دارند)
١٣٩٩/١١/٠٦
|

4 آره،آری،بله،بلی(خودمانی) ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

5 دو ماه دیگر است ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

6 جمع قبر،قبر ها،گور ها و... ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

7 مخفف Short Message Service،پیامک ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

8 باز شده ی sms،پیامک،سرویس پیامک یا پیام کوتاه ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

9 تاکسی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

10 اتوبوس
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

11 پلیس،پاسبان و... ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

12 نقشه،نقشه راه ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

13 دیدن....تحقیق....مطالعه....یادگیری ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

14 پیدا، آشکار ، نمایان و .... ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

15 عبادت کننده
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

16 شب زنده دار....عبادت ‌خنده شب
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

17 عالم، فقیه، مرجع، صاحب نظر، کوشنده، پژوهنده،کوشش کننده،دانشمند و... ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

18 در آمد و شد شب ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

19 پاک کردن، حذف کردن،برگشت،خارج شدن،تصحیح...
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

20 علامتی نگارشی که نشان دهنده ی امری یا خبری بودن جمله شده و آخر جمله می آید.در بعضی موارد معنی dot میدهد.مثل لینک:com. ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

21 کوه،کوهپایه،کوه زار،کوهستان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

22 گران،ارزشمند،با ارزش،گرانبها ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

23 ارزان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

24 از دیدار شما خوشحالم،از دیدار شما خوشبختم،از دیدن شما خشنود شدم و... ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

25 در را باز کن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

26 بله،آره،آری،تایید کردن،درست ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

27 رود،رودخانه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

28 در پناه خدا....در امان خدا....در امنیت خدا....جمله ای برای به خدا سپردن است ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

29 روستا،دهکده،آبادی، دهات،ده و .... ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

30 هم شهر و هم اسم دختر به حساب می آید ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

31 اتاق،غرفه،مغازه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

32 طولانی،بلند،درازمدت،مفصل ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

33 فراموشی ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

34 از یاد بردن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

35 زیبا،خوشگل،قشنگ،خوش نما،آراسته،زیبا رو ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

36 آفت....آسیب....بلا ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

37 تابلو ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

38 آنها....آنان....آن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

39 میز ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

40 اینها ....اینان.... این ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

41 اینها....اینان....این ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

42 این....اشاره ی به نزدیک مونث(زن) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

43 این....اشاره ی به نزدیک مذکر(مرد) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

44 آن....اشاره ی به دور مونث(زن)
در بعضی جاها به معنای جمله ربط دارد که امکان دارد معنی این بدهد
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

45 آن....اشاره ی به دور مذکر(مرد) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

46 آیا....هم معنی اَ....برای پرسیدن سوالاتی که جواب آن نعم(بله)و لا(خیر) است به کار میرود. ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

47 سنگ....جمع مکسر آن احجار ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

48 یک،یگانه،واحد و..... ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

49 بازیکن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

50 https://abadis.ir/ ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 help
• His wife helped him in his political career.
• همسرش در حرفه سیاسی به او کمک کرد
١٣٩٩/١٠/٢٧
|