محمد حسین کریمی

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsiren١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤آژیرگزارش
0 | 0
can i help you١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤من میتوانم کمکتان کنم؟گزارش
7 | 1
your welcome١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤خواهش میکنم. . . . قابلی نداردگزارش
12 | 0
engineer١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤مهندس گزارش
2 | 0
کره القدم١٥:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٤فوتبال. . . . football. . . . . . . soccerگزارش
7 | 1
خوردم١٨:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٥اَکَلتُگزارش
7 | 2
مبروک١٩:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦مبارک، تبریک ( این ها نیز نوعی ریشه عربی دارند )گزارش
5 | 1
yep١٩:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٧آره، آری، بله، بلی ( خودمانی )گزارش
25 | 0
it's in two month١٩:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٧دو ماه دیگر استگزارش
0 | 0
قبور١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٦جمع قبر، قبر ها، گور ها و. . .گزارش
5 | 1
sms٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٥مخفف Short Message Service، پیامکگزارش
5 | 0
short message service٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٥باز شده ی sms، پیامک، سرویس پیامک یا پیام کوتاهگزارش
2 | 0
taxi٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥تاکسیگزارش
5 | 0
bus٢١:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥اتوبوس گزارش
2 | 1
police٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٥پلیس، پاسبان و. . .گزارش
2 | 0
map٢١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٥نقشه، نقشه راهگزارش
5 | 1
study١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩دیدن. . . . تحقیق. . . . مطالعه. . . . یادگیریگزارش
7 | 1
تجلی١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥پیدا، آشکار ، نمایان و . . . .گزارش
9 | 0
شب خیز١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤عبادت کننده گزارش
7 | 0
شب خیز١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤شب زنده دار. . . . عبادت خنده شب گزارش
5 | 0
مجتهد١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧عالم، فقیه، مرجع، صاحب نظر، کوشنده، پژوهنده، کوشش کننده، دانشمند و. . .گزارش
9 | 1
اختلاف لیل١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦در آمد و شد شبگزارش
2 | 0
delete١٧:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣پاک کردن، حذف کردن، برگشت، خارج شدن، تصحیح. . . گزارش
5 | 1
١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢١علامتی نگارشی که نشان دهنده ی امری یا خبری بودن جمله شده و آخر جمله می آید. در بعضی موارد معنی dot میدهد. مثل لینک:com.گزارش
30 | 2
جبل١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٥کوه، کوهپایه، کوه زار، کوهستانگزارش
18 | 1
غالیه١١:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٥گران، ارزشمند، با ارزش، گرانبهاگزارش
14 | 1
رخیصه١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٥ارزانگزارش
44 | 1
nice to meet you١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٤از دیدار شما خوشحالم، از دیدار شما خوشبختم، از دیدن شما خشنود شدم و. . .گزارش
28 | 1
open the door١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤در را باز کنگزارش
14 | 1
yes١٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤بله، آره، آری، تایید کردن، درستگزارش
9 | 1
river١٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٤رود، رودخانهگزارش
14 | 1
فی امان الله١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٤در پناه خدا. . . . در امان خدا. . . . در امنیت خدا. . . . جمله ای برای به خدا سپردن استگزارش
30 | 1
قریه١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤روستا، دهکده، آبادی، دهات، ده و . . . .گزارش
9 | 1
مدینه١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٤هم شهر و هم اسم دختر به حساب می آیدگزارش
18 | 1
غرفه١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤اتاق، غرفه، مغازهگزارش
16 | 1
افه١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آفت. . . . آسیب. . . . بلاگزارش
7 | 1
طویل١٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤طولانی، بلند، درازمدت، مفصلگزارش
23 | 1
نسیان١٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤از یاد بردنگزارش
16 | 1
منضده١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤میزگزارش
53 | 1
جمیل١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤زیبا، خوشگل، قشنگ، خوش نما، آراسته، زیبا روگزارش
14 | 1
هؤلاء١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤اینها. . . . اینان. . . . اینگزارش
28 | 1
لوحه١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٨/١٤تابلوگزارش
21 | 1
اولئک١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آنها. . . . آنان. . . . آنگزارش
74 | 3
هؤلاء١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤اینها . . . . اینان. . . . اینگزارش
129 | 4
هذه١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٤این. . . . اشاره ی به نزدیک مونث ( زن )گزارش
30 | 1
هذا١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤این. . . . اشاره ی به نزدیک مذکر ( مرد )گزارش
53 | 1
تلک١٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آن. . . . اشاره ی به دور مونث ( زن ) در بعضی جاها به معنای جمله ربط دارد که امکان دارد معنی این بدهدگزارش
7 | 1
ذلک١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آن. . . . اشاره ی به دور مذکر ( مرد )گزارش
14 | 1
هل١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آیا. . . . هم معنی اَ. . . . برای پرسیدن سوالاتی که جواب آن نعم ( بله ) و لا ( خیر ) است به کار میرود.گزارش
9 | 1
حجر١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٤سنگ. . . . جمع مکسر آن احجارگزارش
25 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهhelp١٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٧
• His wife helped him in his political career.
همسرش در حرفه سیاسی به او کمک کرد
0 | 1