محمد حسین کریمی

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsiren١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤آژیرگزارش
2 | 0
can i help you١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤من میتوانم کمکتان کنم؟گزارش
18 | 1
your welcome١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤خواهش میکنم. . . . قابلی نداردگزارش
30 | 1
engineer١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤مهندس گزارش
9 | 1
کره القدم١٥:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٤فوتبال. . . . football. . . . . . . soccerگزارش
14 | 1
خوردم١٨:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٥اَکَلتُگزارش
12 | 3
مبروک١٩:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦مبارک، تبریک ( این ها نیز نوعی ریشه عربی دارند )گزارش
12 | 1
yep١٩:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٧آره، آری، بله، بلی ( خودمانی )گزارش
39 | 0
it's in two month١٩:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٧دو ماه دیگر استگزارش
0 | 0
قبور١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٦جمع قبر، قبر ها، گور ها و. . .گزارش
5 | 1
sms٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٥مخفف Short Message Service، پیامکگزارش
7 | 0
short message service٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٥باز شده ی sms، پیامک، سرویس پیامک یا پیام کوتاهگزارش
2 | 1
taxi٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥تاکسیگزارش
7 | 0
bus٢١:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥اتوبوس گزارش
5 | 1
police٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٥پلیس، پاسبان و. . .گزارش
2 | 0
map٢١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٥نقشه، نقشه راهگزارش
7 | 1
study١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩دیدن. . . . تحقیق. . . . مطالعه. . . . یادگیریگزارش
9 | 1
تجلی١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥پیدا، آشکار ، نمایان و . . . .گزارش
14 | 0
شب خیز١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤عبادت کننده گزارش
12 | 1
شب خیز١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤شب زنده دار. . . . عبادت خنده شب گزارش
7 | 1
مجتهد١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧عالم، فقیه، مرجع، صاحب نظر، کوشنده، پژوهنده، کوشش کننده، دانشمند و. . .گزارش
16 | 1
اختلاف لیل١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦در آمد و شد شبگزارش
2 | 0
delete١٧:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣پاک کردن، حذف کردن، برگشت، خارج شدن، تصحیح. . . گزارش
7 | 1
١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢١علامتی نگارشی که نشان دهنده ی امری یا خبری بودن جمله شده و آخر جمله می آید. در بعضی موارد معنی dot میدهد. مثل لینک:com.گزارش
32 | 2
جبل١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٥کوه، کوهپایه، کوه زار، کوهستانگزارش
18 | 1
غالیه١١:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٥گران، ارزشمند، با ارزش، گرانبهاگزارش
16 | 1
رخیصه١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٥ارزانگزارش
140 | 2
افه١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آفت. . . . آسیب. . . . بلاگزارش
7 | 1
nice to meet you١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٤از دیدار شما خوشحالم، از دیدار شما خوشبختم، از دیدن شما خشنود شدم و. . .گزارش
34 | 1
open the door١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤در را باز کنگزارش
18 | 2
yes١٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤بله، آره، آری، تایید کردن، درستگزارش
16 | 1
river١٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٤رود، رودخانهگزارش
21 | 1
اولئک١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آنها. . . . آنان. . . . آنگزارش
110 | 3
فی امان الله١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٤در پناه خدا. . . . در امان خدا. . . . در امنیت خدا. . . . جمله ای برای به خدا سپردن استگزارش
30 | 1
قریه١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤روستا، دهکده، آبادی، دهات، ده و . . . .گزارش
9 | 1
مدینه١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٤هم شهر و هم اسم دختر به حساب می آیدگزارش
21 | 1
غرفه١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤اتاق، غرفه، مغازهگزارش
16 | 1
طویل١٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤طولانی، بلند، درازمدت، مفصلگزارش
32 | 1
نسیان١٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤از یاد بردنگزارش
21 | 1
جمیل١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤زیبا، خوشگل، قشنگ، خوش نما، آراسته، زیبا روگزارش
14 | 1
هؤلاء١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤اینها . . . . اینان. . . . اینگزارش
177 | 7
لوحه١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٨/١٤تابلوگزارش
30 | 1
منضده١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤میزگزارش
62 | 1
هؤلاء١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤اینها. . . . اینان. . . . اینگزارش
28 | 1
هذه١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٤این. . . . اشاره ی به نزدیک مونث ( زن )گزارش
44 | 1
هذا١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٤این. . . . اشاره ی به نزدیک مذکر ( مرد )گزارش
67 | 2
تلک١٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آن. . . . اشاره ی به دور مونث ( زن ) در بعضی جاها به معنای جمله ربط دارد که امکان دارد معنی این بدهدگزارش
7 | 1
ذلک١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آن. . . . اشاره ی به دور مذکر ( مرد )گزارش
23 | 1
هل١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤آیا. . . . هم معنی اَ. . . . برای پرسیدن سوالاتی که جواب آن نعم ( بله ) و لا ( خیر ) است به کار میرود.گزارش
12 | 1
حجر١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٤سنگ. . . . جمع مکسر آن احجارگزارش
25 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهhelp١٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٧
• His wife helped him in his political career.
همسرش در حرفه سیاسی به او کمک کرد
7 | 1