برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 سال ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

52 سال ها(جمع مکسر سَنَه)
ه=ت
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

53 دو روز(کلمه ای مثنی هست و نشانه ی مثنی/ ان/ و /ین/ است) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

54 دهم ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

55 نه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

56 ده ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

57 دهم ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

58 نهم ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

59 سوم ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

60 سه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

61 چهارم ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

62 پنجم
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

63 هفتم ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

64 دوم ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

65 برنده....پیروز....موفق....هم معنی ناجح ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

66 خواهش میکنم....قابلی ندارد ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

67 پسر بچه
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

68 دختر....(لطفا از پیج جدیدم دیدن فرمائید من دارای ۲ پیج هستم) ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

69 سلام....درود....هم معنی Hi....کلمه ای برای ندا و صدا کردن فرد منادا که در آغاز صحبت به کار میرود ١٣٩٩/٠٨/١٤
|