برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رفتن....بزن به چاک
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

2 بعد از ....کنار ....در پهلوی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

3 ساندویچ ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

4 جاظرفی.... ظرف دان.... کابینت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

5 شمردن....حساب کردن....سنجیده شدن ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

6 درد رنج و زحمت ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

7 Dad or father ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

8 من نمی توانم آنها را بشمارم ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

9 چوب لباسی..جا لباسی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

10 با هم .. با همدیگر..همگی .. شریکی.. ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

11 قبل هم کنار هم ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

12 گل لاله ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

13 بفرمایید.....از خودتان پذیرایی کنید..... تعارف نکنید ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

14 پتوی مسافرتی ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

15 عطسه کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

16 نزدیک ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

17 پدر....آقا جان....dad....d همان father است ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

18 لی لی کردن....روی یک پا پریدن....لنگیدن....
پریدن
١٣٩٨/٠٣/١٣
|

19 در ژیمناستیک به معنای بالانس.... روی دست ایستادن ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

20 منقل ....کباب سیخی...... ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

21 مو بافته شده ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 count
• The teacher counted all the students on the bus.
• معلم همه دانش آموزان داخل اتوبوس را شمرد
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

2 us
• He came with us.
• او با ما خواهد آمد .....او با ما می آید
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|