محمد حسین کریمی

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهput١٣:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨رفتن. . . . بزن به چاک گزارش
23 | 3
next to١٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧بعد از . . . . کنار . . . . در پهلویگزارش
51 | 2
sandwich١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧ساندویچگزارش
23 | 1
cupboard١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧جاظرفی. . . . ظرف دان. . . . کابینتگزارش
37 | 2
count١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧شمردن. . . . حساب کردن. . . . سنجیده شدنگزارش
48 | 2
pain٢١:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦درد رنج و زحمتگزارش
30 | 3
پدر١٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦Dad or fatherگزارش
25 | 4
i cannot count their١٨:٠٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦من نمی توانم آنها را بشمارمگزارش
7 | 1
hanger١٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦چوب لباسی. . جا لباسیگزارش
23 | 1
together١٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦با هم . . با همدیگر. . همگی . . شریکی. .گزارش
41 | 3
near١٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦قبل هم کنار همگزارش
23 | 1
help your self١٩:٣٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢بفرمایید. . . . . از خودتان پذیرایی کنید. . . . . تعارف نکنیدگزارش
57 | 1
dad١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٣پدر. . . . آقا جان. . . . dad. . . . d همان father استگزارش
28 | 3
hop١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٣لی لی کردن. . . . روی یک پا پریدن. . . . لنگیدن. . . . پریدنگزارش
60 | 3
handstand١٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩در ژیمناستیک به معنای بالانس. . . . روی دست ایستادنگزارش
32 | 1
barbecue١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩منقل . . . . کباب سیخی. . . . . .گزارش
48 | 3
braid١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩مو بافته شدهگزارش
44 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهcount١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧
• The teacher counted all the students on the bus.
معلم همه دانش آموزان داخل اتوبوس را شمرد
23 | 3
us١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧
• He came with us.
او با ما خواهد آمد . . . . . او با ما می آید
39 | 5