برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد اسماعیلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شق کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

2 خط تلفن ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

3 Hold up : وایسا ، صبرکن
Hold on : دوام بیار
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

4 بیرون آمدن از
خارج شدن از
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

5 کرخت ، حسود ، عصبانی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

6 گنگ ، گروه و... ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

7 1)ترسو
2)کص
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

8 کفش ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

9 دور دور ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

10 نشان دادن بی احترامی به کسی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|