برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد علیزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Radiate ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

2 Annoy, bother ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

3 Asses ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 برتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

5 مقدار زیاد ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

6 Killer ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

7 Chase ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

8 شبیه سازی کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

9 Shame less ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

10 Master ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

11 Hole ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

12 Healthy ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

13 Performance ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

14 اقدام کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

15 تنگ شدن عروق کرونری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

16 هماهنگ کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

17 ترکیب چیدن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

18 لوله کوچک ( پزشکی ) ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

19 Graft ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

20 Radiant ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

21 Reduce ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

22 اختیاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

23 لوزالمعده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

24 در فوتبال معنای مساوی میدهد ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

25 Show some thing ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

26 خنجر زدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

27 Destiny ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

28 Purpose ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

29 Puzzle ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

30 At the end ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

31 A person who doesnt have any purpose ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

32 Advertise ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

33 Morality ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

34 Move the head ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

35 Scare ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

36 Out standing ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

37 Splendid ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

38 Resort, home ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

39 Terrible ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

40 حدودا ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

41 Miserable situation ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

42 Storm ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

43 Make a decision
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

44 Easy ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

45 Endorse ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

46 Rival ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

47 Distribute ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

48 الگو های رفتاری ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

49 خاطره ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

50 Make a session ١٣٩٧/٠٧/١١
|